Info från styrelsemöte v. 4 2023

Allmänna platser

 • Styrelsen har delat ut brev angående skarvarna i berörda områden och har fått 14 stycken som anmält sig som ”spanare”. Redan har en skarv synts i Kimholmsviken. Beslut att lägga upp mapp på hemsidan där vi rapporterar när och  var skarv iakttagits på ön.
 • Kommunen har tagit ner björkar på Strömmingsberget och ved som var ”frisk” har omhändertagits.
 • De träd som bävern har tagit ner har även detta tagits omhand.
 • Styrelsen har ännu inte hört från kommunen om ok för oss att snygga till ekbacken vid Kanalvägen. Inte heller har de döda granarna omhändertagits vid Gula spåret.
 • Timmerhögar som legat vid Svartviken har omhändertagits av kommunen, men inte ris på Edanövägen 21 och mellan nummer 21 och 23. Kerstin påminner kom- munen.
 • Vi har också diskuterar problem med dagvatten hos vissa fastighetsägare, där föreningen ryckt ut och hjälpt till. Enligt Lagen om dagvattenhantering, LOD, är det fastighets- ägarens ansvar att på ett säkert sätt ta bort dagvattnet från sin tomt. Mer info om detta kommer på hemsidan.   
 • Styrelsen diskuterade också vilka vägar på ön, genomfarts- och tillfartsvägar, som föreningen har ansvar för. På vissa ställen är det oklart. Styrelsen tittar på ett klargörande.

Vägar, beläggningsplan

 • Arbetet just nu ligger nere till det blir varmt igen och då kommer asfalteringen igång.
 • Vi är också nöjda med snöröjningen, inget klagomål har inkommit där.
 • Kommunens arbete med GC vägen går långsamt. Vi vet inte slutdatum där. Trakto- rer/bilar som hämtar sten och grus vid upplaget i korsningen Edanövägen/ Svartviksvägen är mycket störande för boende där.  Styrelsen kontaktar  kommunen och hör om upplaget kan flyttas, kanske närmare där arbetet pågår.

Ekonomi

 • Arbetet med bokslutet pågår
 • Ekonomin ser bra ut, medlen på våra konton överensstämmer med vår planering.
 • Vi tittar också på ett få till e-fakturor

Bryggområden

 • Rampen nu är upplåst t.o.m. mars månad

Hemsidan

 • Arbete pågår att lägga upp på vår hemsida löpande info om Skarvens ev bosättning på Öbolandet så att vi snabbt kan ”mota Olle i grinden” om så behövs.

Övrigt

 • Glöm inte årsmötet i Folkets hus den 21 maj, vi återkommer med tid.