Alla inlägg av Mats

Info styrelsemöte v.24 2024

Info från styrelsemöte v.24 2024

Allmänna platser

 • Soptunna till Badberget beställt. Telge (Trosas sopentrepenör) hämtar soporna utan kostnad.
 • Planering gjord kring att ordna ny sand till badbergets badplats.
 • Representanter från styrelsen planerar med representanter från kommunen promenera runt ön och se vad som behöver göras kring allmäna platser.
 • Stigen Edanövägen-Kimholmskanalen ska röjas. Vass klippas vid spången Sandstukanalen.
 • Återvinningsstation åtgärdad av kommunen, blev riktigt bra.
 • Vassklippning och klippning vägbanken v.25

Vägar, beläggningsplan

 • All asfaltering klar. Vägbanken ska ordnas i höst. Vi återkommer längre fram med mer fyllig information kring detta arbete.
 • Kommunen vill inte i nuläget vara med och anlägga belysning på brobanken därför ser inte samfälligheten någon möjlighet att driva frågan vidare.
 • Dagvatten vid Svartviken problem. Vi tar in anbud från Trotab för eventuell dikning. Övriga åtgärder är fastighetsägarnas ansvar.
 • Grusvägarna på ön behöver sladdas. Vi funderar i höst på om asfaltering bör ske av dessa vägar.
 • Dikesklippning kommer att göras under sommaren (trafiksäkerhetsperspektiv)
 • Vi kommer att kontraktera samma entreprenör Birger Smedmark även för kommande säsong för snöröjning. Som en förbättring tar vi hjälp av entreprenören när det är aktuellt att påbörja snöröjning eller halkbekämpning, vi kommer då hålla samma standard som kommunens ”vanliga” ej prioriterade gator/vägar. Detta eftersom entreprenören snöröjer åt kommunen utifrån vissa parametrar 

Ekonomi

 • Senaste asfaltfakturan från Trotab inkommit.
 • GA3 kommer gå back i år pga vassklippning och muddring. Därför har styrelsen tagit beslut att kostnaden för vassklippning av vägbanken ska belasta GA2.
 • Föreningen ska skriva kontrakt med Klara Kjellbergs företag för de konsulttjänster vi ämnar använda oss av när det gäller kassör/ekonomi -arbete i samfälligheten.

Bryggområden

 • Inspektion har skett av en del undermåliga bryggor. Vi kommer att ta in förslag på prototyp av bryggor från två olika firmor som sedan fastighetsägare kan använda sig av.
 • Bryggfogdar har uttryckt önskemål om att ha livboj i varje område. Vi undersöker möjligheter till inköp respektive sponsring av dito.
 • Fem bryggprojekt på gång. Vi har har tagit in offert på vassklippning. Då GA3 går back i år kommer föreningen ta upp frågan, vid samverkansmötet i höst, om kommunen kan ta kostnaden för vassklippning.
 • Gällande inträdeshantering till GA3 beslutas att kostnad för nybildade fastigheter är ca 13.000 (förrättningskostnaden från Lantmäteriet är ca 4000 kro[1]nor men för gamla fastigheter tar föreningen förrättningskostnaden då detta inte hanterats på rätt sätt av samfälligheten map förrättning av fastighet och därmed blir inträdeskostnad 8848 kronor. De fastigheter det handlar om (endast 4 st) kommer att kontaktas och förrättningen görs gemensamt för att spara kostnad och resurs för detta.

Hemsidan

 • Planering kring omstrukturering av hemsidan pågår.

Övrigt

 • Samfällighetens kontaktombud gällande nyttjandet av Edanö Gård kontaktar kommunen om vad som ska hända vidare med gården.

Styrelsen vill med detta önska alla

En Glad Midsommar och en Skön Sommar.

Protokoll Årsstämma för verksamhetsår 2023

Protokoll från årsstämma 2023
Söndagen den 5 maj 2024 i Tomtaklintskolans aula, Trosa
Närvarande:
Närvarolista/röstlängd samt fullmakter bifogas originalprotokollet.
Årsstämman öppnas av ordförande Gunnar Karlsson som välkomnar alla.

 1. Val av ordförande för stämman.
  Klara Kjellberg väljs till ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman
  Kerstin Alksäter väljs till sekreterare för stämman.
 3. Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet
  Marica Holm och Patrik Sundberg väljs som justerare.
 4. Årsstämmans behöriga utlysande
  Att årsstämman varit utlyst i behörig tid fastställs.
 5. Fastställande av dagordning
  Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga om vägar, belysning och fartdämpande åtgärder från Bodil Amnevall Berg.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse (bil. 1) och resultat- och balansräkning för GA2 respektive GA3 (bil. 2) för år 2023
  Ordförande går igenom verksamhets- och de ekonomiska berättelserna, redogör för varför vissa budgetposter hade överskridits, och lämnar öppet för frågor. Synpunkt på att även GA3 bör öppna ett räntebärande konto, vilket styrelsen tar till sig. Eghert Holm påminner om att bryggfogdar saknas till Barbrovik och Svartviken.
  Berättelserna läggs till handlingarna.
 7. Revisionsberättelse (bil. 3)
  Revisor Marja Holm går igenom revisionsberättelsen, berömmer styrelsen för bra arbete och förordar ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt vinstdisposition 2023
  Balans- och resultaträkning samt vinstdisposition för 2023 fastställs och läggs till handlingarna.
 9. Motioner (bil. 4)
  Två motioner har inkommit till styrelsen inom föreskriven tid.
  a) “Motion om säkerheten på Öbolandets vägar” av Bodil Amnevall Berg.
  Motionen föredras och ordförande lämnar ordet fritt.
  BESLUT: Motionen avslås.
  b) ”Motion om förändring av princip för arvode i Öbolandets Samfällighet” av Bodil Amnevall
  Berg. Motionen föredras och ordförande lämnar ordet fritt.
  BESLUT: Motionen avslås och arvodena fortsätter att följa aktuellt års prisbasbelopp och fördelas av styrelsen.
 10. Valberedningens utskick (bil. 5)
  Valberedningen, genom Marica Holm, redogör för förslaget på styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Hon påminde om en ändring i förslag till styrelse beträffande att Eghert Holm fortsätter som suppleant och istället väljs Örn Lagerqvist in som ordinarie samt att Claes Kindstrand väljs in som suppleant efter Örn Lagerqvist. Marica Holm meddelar också att helt ny valberedning
  ska väljas vid årsstämman 2025.
 11. Beslut om antalet ledamöter samt suppleanter
  BESLUT: antalet ordinarie ledamöter är sex och suppleanter är tre.
 12. Val
  Nedanstående val BESLUTAS av stämman.
  a) styrelseledamöter och suppleanter
  Ordinarie ledamöter
  Kerstin Alksäter nyval två år
  Mats Dragon nyval två år
  Örn Lagerqvist nyval två år
  Gunnar Karlsson, Owe Gustafsson och Sam Eriksson (ett år kvar)
  Suppleanter
  Claes Kindstrand nyval ett år
  Sari Schmitt Elo nyval ett år
  Eghert Holm nyval ett år
  b) revisorer
  Marja Holm ordinare revisor nyval ett år
  Yulianto Blom ordinare revisor nyval ett år
  Liz Borg revisor suppleant nyval ett år
  c) valberedning
  Christine Gårdebäck nyval ett år
  Olle Bodin nyval ett år
  Marica Holm (sammankallande) ett år kvar
 13. Fråga om styrelse-, valberedning- och revisorsarvoden
  Stämman beslutar om oförändrade arvoden, dvs 100 % av 2024 års basbelopp att fördela av styrelsen mellan uppdragen.
 14. Förslag till budget 2024 samt fastställande av ordinarie årsavgifter (se sid. 7-9 i bil. 2)
  Ordföranden föredrar förslagen till budget för GA2 och GA3 och Gunnar Karlsson tar upp frågan om att åtgärda vägbanken redan i år då Trafikverket beviljat oss bidrag för 2024. Om inte, får vi räkna med betydande underhållskostnader då vägbankens asfalt är dålig. Att kommunen f.n. inte är intresserad av att investera i belysning på vägbanken och bron framgick vid möte tidigare i veckan.
  Påpekas att felräkning gjorts under Rörelsekostnader där totalen för Administration ska vara 102.000 kr istället för 157.000. Med dessa ändringar godkänns förslag till budget inklusive uppstart av vägbanken i år och förslaget läggs till handlingarna.
  Föreslagen årsavgift 3800 kr för GA2 och 500 kr för GA3 samt 250 för passiv medlem i GA3
  fastslås av stämman.
  Föreningens firma tecknas av två ordinarie ledamöter i förening och att ordförande Gunnar Karlsson och vice ordförande och kassören Mats Dragon äger rätt att var och en för sig teckna föreningens plusgiro och bankkonto.
 15. Övriga frågor: Fullmakt
  Två fullmakter lämnas.
 16. Övriga frågor.
  Övrig fråga om vägar, belysning och fartdämpande åtgärder från Bodil Amnevall Berg.
  Alla vägar, tex Kanalvägen, kommer inte asfalteras i år då fokuset ligger på vägbanken.
  Belysningen på vägarna är inte föreningens ansvar utan kommunens. Styrelsens uppfattning är att majoriteten på Öbolandet inte vill ha belysning.
  De fartdämpande åtgärder som nu ditlagts på Svartviksvägen tas bort över vintern och kom dit som ett beslut av årsstämman 2021. Behov av fler farthinder får diskuteras och beslutas på årsstämma. Det är många önskemål om utbyggnad av fartdämpande åtgärder. Sedan beslut på årsstämman 2019 så fattar styrelsen beslut om utbyggnad utifrån utrymme i budget och var behovet är som störst i kombination med där det gör mest nytta och får störst effekt.
 17. Årsstämmans avslutning
  Ordförande tackade samtliga och avslutade stämman.
  Kerstin Alksäter Klara Kjellberg
  Sekreterare Ordförande

  Marica Holm Patrik Sundberg
  Justerare Justerar

Återkoppling samverkansmöte med Trosa kommun

Återkoppling från Samverkans möte med kommunen 26/4

Vägbanken

Frågan om belysning av vägbanken diskuteras utifrån Samfällighetens planer på att höja vägbanan. 

Layout ÅVS, fastighetsnära insamling av avfall

Info gällande ombyggnation av/vid ÅVS har lagts ut separat på Obolandet.com

Vi diskuterade kommunens syn på fastighetsnära insamling av avfall/återvinning, riktningen idag är att vi behåller nuvarande lösning men det är först 2027 som det blir klart hur det kommer att hanteras.

Trafiksituationen

Översyn av en mer logisk lösning för hur gång och cykeltrafikanter ska röra sig när de kommer upp från gångvägen (bryggan), där vi gärna ser att anslutning knyts ihop vid passagen vid Edanö Gård och den nyanlagda GC vägen.

Översyn skyltning

Skyltningen på Öbolandet behöver ses över, bristfällig hänvisning till campingen bl a. kommunen ser över detta.

Kommunen ger OK till vårat önskemål om att skylta om fartdämpande åtgärder vid infartsvägarna efter bron och på så sätt slippa kostnad och underhåll för varningsskyltar vi varje fartdämpande åtgärd. Det räcker med den gul/blå sidomarkeringsskylten.

Skogsvård

Parkingenjören informerar om att det finns barkborreangripna träd på kommunal mark men också en del noterade på privat mark som kan utgöra en risk att falla ner. En översyn kommer genomföras och ett antal träd som måste fällas är noterade efter Edanövägen. 

Dagvatten

Vi diskuterar hantering av dagvatten allmänhet och ansvarsfrågan vid nyetablering och hur detta kan hanteras på ett tydligare sätt tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret för att undvika att dagvatten leds iväg på ett sätt som kan påverka andra fastigheter negativt.

Styrelsen

Ombyggnation Återvinningsstation (ÅVS)

Ombyggnation vid ÅVS

Efter flera år av diskussion gällande situation och närmiljö runt ÅVS på Öbolandet har man nu satt igång med arbetet enligt de tankar och förslag som både Öbolandets och Edanö Backes samfälligheter delat.

Tekniska enheten på kommunen har fått medel från politiken att genomföra en ombyggnad av återvinningsstationen på Edanö. Tanken är att asfaltera ytan som är grus, vissa återvinningsbehållare ska flyttas och del av planket ska tas bort i norr och förlängas i väster. Trädet och ytan som används som vändslinga ska göras som naturmarksyta och avgränsas med dike/natursten.

En ambition finns också att få till någon form av koppling av gång- och cykelväg mellan gångbron och befintliga gång- och cykelvägen, där t.ex. passagen skulle kunna vara i anslutning till befintligt farthinder. Denna del kommer ligga som option om investeringsmedel räcker och i så fall projekteras av entreprenören.

Bifogat en grov skiss för ytorna, en som visar plankets sträckning efter ombyggnaden.

Nyhetsbrev GA3(bryggor)

Nyhetsbrev GA3

Äntligen har våren kommit till Trosa.

Hej alla medlemmar och båtägare i samfälligheten för bryggor GA3.

Äntligen så känns det som att våren har kommit till Trosa.

För er som inte känner mig sedan tidigare så heter jag Eghert Holm och bor på Edanövägen 41.

Jag är ansvarig sammankallande för de olika bryggfogdar som är verksamma vid de gemensamma bryggområden GA3 som vi har i samfälligheten. Totalt 12 bryggområden med lite drygt 200 båtplatser.

På samfällighetens hemsida så kan ni se vem som är bryggfogde vid ditt område.

Just nu så har vi tre vakanser. Vi saknar bryggfogde till Barbroviksbryggan, Sundstukanalen och Svartvikskanalen. Vi behöver några vid de tre områdena som kliver fram och tar det enkla och roliga uppdraget att vara bryggfogde. Om du är intresserad så hör du av dig till mig, Eghert Holm på 070 217 8062

Det är ganska trevligt att vara bryggfogde. Man hjälper medlemmar och båtägare med lite enkla frågor och samordning av det gemensamma området. Då medlemmarna själva ansvarar för underhåll av sin brygga och städning av bryggområdena, så följer bryggfogden upp och påtalar om vårt gemensamma regelverk inte efterlevs. Uppföljningen görs löpande före, under och efter säsong. Ca en gång om året så inspekterar vi också bryggorna för att säkerställa att de är säkra och i bra skick. Vi bryggfogdar träffas gemensamt 2–3 gånger per år. Bryggregler finns på hemsidan.

Bryggorna skall också vara märkta med fastighetsbeteckning, det ordnar du för din brygga.

En del områden, inte alla, har också en städdag då alla medlemmar i det området samlas och förbereder området för kommande säsong. Det är trevligt och skapar ett gemensamt ansvar för området.

Samfälligheten har ett ansvar enligt gällande förrättning att hålla kanaler och brygg områden öppna, varför vassklippning och att hålla efter sly behöver hanteras årligen.

Därför finns en tydlig förväntansbild från Trosa kommun att vi sköter och förvaltar de områden som vi lånar av kommunen. Trosa kommun äger marken, vi får använda den till våra bryggor, som vi själva sköter och underhåller.Den årliga avgift som ni betalar går idag oavkortat till en årlig vassklippning av kanaler och vikar i anslutning till våra bryggområden.

Nu tillbaka till vårdagen.

Som sagt, det känns som att våren äntligen kommit till Trosa. Kanske ???

Nu skall vi äntligen få våra båtar i sjön. Då vill jag att ni kollar era bryggor, märkning av dessa och skötsel av området kring din brygga. Också att ni stämmer av med bryggfogden så att dina kontaktuppgifter stämmer.

Lycka till med båten i sjön. Ha en trevlig vår och en fantastisk båtsommar.

Eghert Holm

Info Styrelsemöte v.10

Info från styrelsemöte v.10

Allmänna platser

Fallet träd på Strömmingsberget inrapporterat, hanterades i direkt anslutning.

Uppsågad ved vid Kalkholmarna är OK att hämta i den mån det finns något kvar.

Ankomstjakt inledd på Snöholmen, 300 skarvar får skjutas, jakten är beviljad att pågå mellan den 1/3 – 31/7

Vägar, beläggningsplan

E3:2 klart för i år, vägen får vila och köras till inför asfaltering under våren 2024. Ökad prisbild men kostnaden ryms i budget.

Uppföljning snöröjning utifrån att det inkommit några synpunkter kring hur detta skötts.

Årets vinter har varit har varit c:a 110% tuffare jämfört med föregående dels ekonomiskt men också varit en stor utmaning rent halkbekämpnings mässigt med stora temperatur variationer och mycket snö.

Vägbanken liksom alla andra vägar har fått stryk av årets vinter, kommer att åtgärdas omgående när så vädret tillåter.

Undersökning om skyltning gällande fartdämpande åtgärder kan skyltas vid ÅVS och sedan gälla för hela ön, på så sätt skulle vi slippa kostnaden för fler skyltar.

Återkopplingen i denna fråga blir att vi behöver ha kommunens OK och att vi kan skylta med en angivelse om berörd sträcka (under fartgupp symbolen en skylt som säger 3km ex vis) på så sätt kan de gul/blå markeringarna vid gupp räcka och vi skulle slippa övriga skyltar.

Vi tar upp denna fråga på kommande Samverkans möte med kommunen, planerat att hållas under april.

Ekonomi

Alla avgifter inbetalade.

Moms är en ickefråga för Samfälligheten efter beslut i domstol.

Vi vill få fler att nyttja möjligheten till e-faktura, vi påminner om detta i utskick/sammandrag från detta möte på hemsidan. Se föregående nyhetsbrev/info från styrelse v.4

Underlag för ifyllnad av budget inför nästa verksamhetsår håller på att tas fram. Viktigt att vi får med kostnader för planerade aktiviteter/åtgärder i budgeten och se-dan hålla oss till planerat arbete.

Bryggområden

Vårmöte med Bryggfogdarna planeras, där sätts förslag på uppdateringen av bryggregler.

Bryggan i Barbrovik som idag är klassad som ej brukbar ses över, primärt behövs en ganska rejäl anslutnings brygga för att ta sig ut till flytbryggan, dialog föres med intresserade närboende av båtplats och återkommer med förslag på hur detta kan lösas.

Hemsidan

Arbete påbörjat med att se över layout och funktion för vår hemsida, meny styrningen bl. a känns omodern och sidan kan behöva få ett moderna snitt.

Övrigt

Styrelsen gick igenom inkomna motioner till årsmötet

Vi vill också påminna om årsstämman den 5 maj.

/Styrelsen