Alla inlägg av Mats

Info Styrelsemöte v.10

Info från styrelsemöte v.10

Allmänna platser

Fallet träd på Strömmingsberget inrapporterat, hanterades i direkt anslutning.

Uppsågad ved vid Kalkholmarna är OK att hämta i den mån det finns något kvar.

Ankomstjakt inledd på Snöholmen, 300 skarvar får skjutas, jakten är beviljad att pågå mellan den 1/3 – 31/7

Vägar, beläggningsplan

E3:2 klart för i år, vägen får vila och köras till inför asfaltering under våren 2024. Ökad prisbild men kostnaden ryms i budget.

Uppföljning snöröjning utifrån att det inkommit några synpunkter kring hur detta skötts.

Årets vinter har varit har varit c:a 110% tuffare jämfört med föregående dels ekonomiskt men också varit en stor utmaning rent halkbekämpnings mässigt med stora temperatur variationer och mycket snö.

Vägbanken liksom alla andra vägar har fått stryk av årets vinter, kommer att åtgärdas omgående när så vädret tillåter.

Undersökning om skyltning gällande fartdämpande åtgärder kan skyltas vid ÅVS och sedan gälla för hela ön, på så sätt skulle vi slippa kostnaden för fler skyltar.

Återkopplingen i denna fråga blir att vi behöver ha kommunens OK och att vi kan skylta med en angivelse om berörd sträcka (under fartgupp symbolen en skylt som säger 3km ex vis) på så sätt kan de gul/blå markeringarna vid gupp räcka och vi skulle slippa övriga skyltar.

Vi tar upp denna fråga på kommande Samverkans möte med kommunen, planerat att hållas under april.

Ekonomi

Alla avgifter inbetalade.

Moms är en ickefråga för Samfälligheten efter beslut i domstol.

Vi vill få fler att nyttja möjligheten till e-faktura, vi påminner om detta i utskick/sammandrag från detta möte på hemsidan. Se föregående nyhetsbrev/info från styrelse v.4

Underlag för ifyllnad av budget inför nästa verksamhetsår håller på att tas fram. Viktigt att vi får med kostnader för planerade aktiviteter/åtgärder i budgeten och se-dan hålla oss till planerat arbete.

Bryggområden

Vårmöte med Bryggfogdarna planeras, där sätts förslag på uppdateringen av bryggregler.

Bryggan i Barbrovik som idag är klassad som ej brukbar ses över, primärt behövs en ganska rejäl anslutnings brygga för att ta sig ut till flytbryggan, dialog föres med intresserade närboende av båtplats och återkommer med förslag på hur detta kan lösas.

Hemsidan

Arbete påbörjat med att se över layout och funktion för vår hemsida, meny styrningen bl. a känns omodern och sidan kan behöva få ett moderna snitt.

Övrigt

Styrelsen gick igenom inkomna motioner till årsmötet

Vi vill också påminna om årsstämman den 5 maj.

/Styrelsen

Asfaltering

Asfaltering av Rävuddsvägen och Svartviksvägen, arbetet kommer att genomföras under perioden 15/4 – to 18/4. Detta naturligtvis att om vädret tillåter.
/Styrelsen

Info styrelsemöte v.4

Allmänna platser
Träd som fallit vid Svartviksudde har tagits omhand av skogsgruppen.

Information från kommunen angående skarvfrågan är att kommunen kommer att ta ner träd på Snöholmen och att markägare på Lagnösidan kommer även de att ta ner träd allt för att försvåra bosättning av skarven vid ankomst under våren. Markägarna har också ansökt om ankomstjakt. Vi får anledning att återkomma om och i så fall hur vi behöver mobilisera oss på Öbolandet. Mer finns att läsa kring skarvfrågan och Snöholmen på Trosa kommuns hemsida. Trädfällning på Snöholmen – Trosa kommun

Vägar, beläggningsplan
Planering kring renovering av brobanken är påbörjad preliminärt planeras arbetet att ske under 2025.

Ansökan om bidrag från trafikverket är inlämnad och bidrag lämnas från myndigheten med 40% av den faktiska kostnaden. Vi återkommer med med mer detaljer kring arbetet med brobanken längre fram.

Asfaltering av återstående vägar kommer att utföras så fort vädret tillåter.

Snöröjning har fungerat bra i vinter dock har halkbekämpningen varit en utmaning pga av vädret.

Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, pengar för återstående vägarbete finns reserverade.

I stort sett har nu alla medlemsavgifter betalts in endas en återstår.

Våran kassör har under året arbetat med att få till e-faktura lösning för inbetalning av årets medlemsavgifter och vi kan nu meddela att vi kan erbjuda denna lösning för de som önskar detta.

Så här skriver vår kassör
Jag kan med glädje berätta att samfälligheten nu kan skicka ut fakturor till fastighetsägarna med e-faktura! 

Just nu kan vi inte skicka ut inbjudningar till fastighetsägarna att börja använda e-faktura men jag håller på att undersöka det närmare. Däremot kan ni alla själva gå in i er respektive internetbank och lägga till Öbolandets Samfällighets Förening (observera hur namnet skrivs) så kommer ni att få er nästa faktura via er internetbank. 

Prova gärna och hör av er om ni har några frågor. Det ser lite olika ut i olika internetbanker, men för mig som har Nordea så trycker man på: 

Betalningar –> E-faktura –> Lägg till fakturautställare

Där söker man på: Öbolandets Samfällighets Förening 

Anmäl er sedan för e-faktura. Personnummer är förifyllt men du behöver ange ditt namn, din e-postadress samt ditt kundnr. Vi använder fastighetsbeteckning som kundnummer. Så t.ex. ÖBO37-11 för fastigheten Trosa Öbolandet 37:11

Viktigt!! Ange kundnummer enligt format ovan, annars fungerar det inte i  systemet.

Bryggområden
Vassen ska klippas utmed vägbanken. Bryggregler uppdateras och att bryggfogdar därefter får yttra sig.

Hemsidan
Hemsida uppdaterats pga av risk för intrång, nu OK.

Övrigt
Skyddsjakten på rådjur, som avslutas i januari, har gått dåligt. Vi föreslår till kommunens jägare att fortsätta så snart det är möjligt.

Stenbumlingar har utplacerats av kommunen vid GC vägen.

Samfälligheten på Svartviksvägen (White Lane) har fått besked av kommunen att samfälligheten själv kan bestämma vilken sida markeringen för GC-vägen på Svartviksvägen ska läggas. De har inte fått något svar angående att skylta endast en gång om farthinder. Båda dessa saker tas upp vid nästa möte med kommunen.

Vi vill påminna om årsstämman den 5 maj.

Styrelsen Öbolandet

Info styrelsemöte December

Info från styrelsemöte december.

  • Röjningsarbete vid Kalkholmarna har genomförts vid 3 tillfällen med 4 personer och hittills har ca 60 mantimmar lagts på området, men mycket kvarstår och arbetet fortsätter i vår.
  • Granbarkborre angripna granar efter Gula slingan har fällts av kommunen
  • Ansökan om bidrag för renovering (höjning) av vägbanken är inskickad till Trafikverket för att se vilket bidrag vi eventuellt kan erhålla så vi har rätt förutsättningar för en rättvis kostnadsberäkning när det är dags för detta arbete. 
  • Fortfarande är några årsavgifter inte betalda, styrelsen ser över förutsättningar och möjligheter till inkasso tjänst för 2024.
  • Bryggor har inventerats och bryggreglerna planeras uppdateras och presenteras på årsstämman 2024
  • Skyddsjakten på rådjur pågår tom januari 2024

Återkoppling från Samverkansmöte med Trosa kommun (nov)

-vassklippning vid vägbanken 2024, samfälligheten tar ena sidan kommunen den andra

-uppmärkning av kupolbrunnar inför snöröjning

-synka snöröjning väg och GC väg

-uppdatera info skyltar, kommunen ser över och uppdaterar

-sten upplag vid tennisbanorna, det mesta är borta och ytan planeras återställas så att den kan nyttjas som parkering när parkeringen vid campingen är full

-diskussion om planerna för Edanö Gård, kan följas via kommunens hemsida

-situationen vid ÅVS togs upp, insamling av sopor och återvinning kommer förändras inom kommunen (ska ske hushållsnära) exakt hur detta kommer att se ut på Öbolandet är inte klart ännu

 Mvh Styrelsen

Info skogsvård v.46

Skogsentreprenören meddelar att de kommer onsdag-torsdag denna vecka och fäller de döda Gbbgranarna i skogsområdet mellan Öbolandsvägen /Edanövägen.

De kommer även avverka i området runt Edanö gård.

/styrelsen

Trädfällning

Trosa kommun kommer utföra trädarbeten vid början av Edanö (bakom ÅVC/längs vägen). Vi kommer ta ner några dåliga träd och ta bort lite sly.

Arbetet kommer påbörjas om nån/några veckor och vara klart senast 15 dec.

bifogadar karta, över området det gäller.

Styrelsen

Info från styrelsemöte v.43

Allmäna platser

Träd har tagits om hand vid Apelviken. Kommunen har efter flertal påstötningar svarat angående träd vid Svartviksudd och Glorudden som behövdes tas omhand.

Soptunnan vid Badberget är nu borttagen.

Skarvläget – skarvar ska skjutas under vintern på Lagnösidan och ansökan ska ske om ankomstjakt. Bon tas ner av markägarna.

Kommunen planerar att i någon mån rusta upp Edanö gård med omgivning och samfälligheten vill gärna vara med i de diskussionerna.

Kommunen har åtgärdat markplan vid återvinningsstationen, lagat håligheter och jämnat till. Mycket Bra!!

Vägar beläggningsplan

Uppbyggnad av vägen i etapp 3:2 asfalteras i vår. Vägkroppen stabiliseras i vinter. Igenväxta diken grävs ur och innebär mindre/inget behov av dikesklippning i vår.

Vi diskuterade vägbanken och kommande arbete med den. Ansökan om stöd från Trafikverket är påbörjad

Ekonomi

Ekonomiska läget ser bra ut meddelar vår kassör.

Bryggområden

Bryggfogdarna hade möte den 24/10, bra och konstruktivt möte.

Arbete påbörjat med en inventering/bryggförteckning samt att bryggreglerna ska moderniseras.

Ny spång till bryggorna vid Barbrovik planeras arbetet med detta kommer att göras av bryggfogdarna.

Bryggfogdemöte planeras till två gånger /år.

Övrigt

Ordförande informerade om att man kontaktat kommunjägaren om skyddsjakt på rådjur och att detta kommer att påbörjas i nov 2023 och pågå till jan 2024. Enligt beräkningar finns ca 200 stycken på ön.

Den 2 november har vi samverkansmöte med kommunen, Gunnar, Owe samt Christer, ordförande för bostadsrättsföreningen Edanö backe deltar. Styrelsen emotser anteckningar från mötet.

Beslut kring fartdämpande åtgärder på Svartviksvägen 1-5 togs. Man kommer under hösten att köpa in material som skruvas fast i vägbanan samt varningsskyltar. Bostadsrättsföreningen vid Svartviksvägen 1-5 (White Lane) kommer att ansvara för ditsättning under våren och bortrtagning nästa vinter.

/Styrelsen