Alla inlägg av Mats

Midsommar på Edanö Bygdegård

Planering pågår för att kunna fira midsommar vid Edanö Bygdegård. Intresseanmälan görs på Facebook sidan Edanöbygdegårdsförening. Arrangörerna behöver hjälp att löva så om någon kan avvara björksly så hör man av sig på Facebook sidan. Tanken är att man tar med sig egen picknickkorg , blommor till midsommarstång. Spelman kommer att finns där.

I övrigt när det gäller tider, innehåll så finns detta på Facebook sidan Edanöbygdegårdsförening

Info Styrelsemöte v.16

Allmänna platser

Skarvar: Kommunen vill ha rapport endast när skarvarna bygger bon, men föreningen tar emot alla observationer. Men generellt kan man säga att skarven återkommit med full storm och reducering av skarvbeståndet pågår.

Återvinningsstationen: Ännu inget svar från kommunen med om och när en upprustning av området kan komma på fråga, styrelsen ligger på för att få besked.

Skogsvård: Nedfallna träd vid Kalkholmarna har åtgärdats av kommunen.  Träd vid Svartviksvägen (postlådorna) behöver åtgärdas men inget svar än.

Övrigt: Information om otjänligt dricksvatten ska sättas upp på iordningställda pumpar.

Vägar och beläggningsplan

Vägen från havsbadet ska asfalteras i maj/juni. När det gäller GC vägen så pågår detta i skrivandets stund. Budgeten ser ut att hålla när det gäller etapp 3:1. Styrelsen håller också på att ta fram en budget för etapp 3:2, dvs Rävuddsvägen från infart Gloruddsvägen till smitvägen.

Gatusopningen är klar och väl utförd.

Ytterligare fartdämpande åtgärder på Edanövägen diskuteras.

Utvärdering av snöröjningen – är att vi är nöjda.

Styrelsen tar fram en reviderad väg- och belysningsplan för de kommande fem åren och att denna plan presenteras vid årsstämman.

Ekonomi

Siffrorna ser bra ut. Arbete pågår att ställa samman alla siffror till årsstämman.

Bryggområden

Angående den brygga på Strömmingsberget som Länsstyrelsen visat intresse för har det efter lite eftersökande arbete visat sig vara i sin ordning. På platsen låg tidigare en brygga som finns med i kartor så långt bak som 1960. Bryggor som fanns före 1975 får vara kvar och ska renoveras även om de inte ligger inom ett område som enligt senaste detaljplanen medger brygganordning. Detta då den nya strandskyddslagen trädde i kraft 1975.

Ordförande öbolandet samfällighet kallar till bryggmöte den 7 maj.

Ny bryggfogde tillika styrelsemedlem kommer att behövas väljas förslag presenteras på årsmöte.

Styrelsen beslutar om möjligheten för den som släpper sin bryggplats (och eventuell brygganordning) men behåller sin andel i Ga3 att ändå vara kvar som passiv medlem i Ga3.

Vill man sedan åter ha en bryggplats och vara ordinarie (aktiv) medlem igen får man kontakta bryggfogde för tilldelning av plats i mån av tillgång.

BESLUT Den som är passiv medlem i Ga3 och äger fastigheten vid årsstämman betalar halv årsavgift avgift till Ga3.

Vassklippning beställt veckan före midsommar.

Övrigt

Årsstämma söndagen 21 maj 10:00, Skärborgarnas hus.

Hälsar styrelsen

Ny sand till Borgmästarudden

Under nästa vecka kommer sand att transporteras ut till badet på Borgmästarholmen. Vilken super beach vi kommer att få!!!

Sanden läggs tillfälligt upp på parkeringsplatsen för vidare transport med mindre “frontlastare” till badet.

Info från styrelsemöte v.12 2023

Info från Styrelsemöte v 12

Skarvfrågan följdes upp.

Flera observationer av skarv har rapporterats, viktigt att vi hjälps åt att bevaka detta enligt tidigare info och fortsätt rapportera!

Flera bäverangripna träd har behövts tas ner, i huvudsak i närheten av Sundstukanalen.

Gula slingan kommer att kompletteras med en alternativ sträckning.

Vägrenovering etapp 3:1 följer tidplan, asfaltering återstår och genomförs under april-maj beroende på temperatur.

Kommunens arbete med GC vägen fortgår och även där är planen asfaltering av etapp 2 och 3 under samma period.

Arbetet med att följa upp att anslutningsavgifter erlagts på rätt sätt vid inträde i Ga2 och Ga3 fortsätter. 

Kommun och Länsstyrelse har gjorts uppmärksamma på brygganordningar som eventuellt inte föregåtts av rätt tillstånd eller godkännande från kommun och myndighet. Länsstyrelsen återkommer i frågan vilket vi hoppas kan leda till en tydlighet i hanteringen av bryggor där vi upplever att hantering och kravbild förändrats. Vi får återkomma när vi vet mer om vad det kan leda till.

Förutsättningar för medlemskap i Ga3 med eller utan brygganordning/brygg plats diskuterades och kommer tydliggöras.

Arbetet inför årsstämman, årsberättelse, sammanställning ekonomi, budget 2023-2024 strukturerades och planerades.

Valberedningen hälsar att den som är intresserad av uppdrag inom Samfälligheten hör av sig till dem, kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Hälsar Styrelsen

Info från styrelsemöte v. 4 2023

Allmänna platser

 • Styrelsen har delat ut brev angående skarvarna i berörda områden och har fått 14 stycken som anmält sig som ”spanare”. Redan har en skarv synts i Kimholmsviken. Beslut att lägga upp mapp på hemsidan där vi rapporterar när och  var skarv iakttagits på ön.
 • Kommunen har tagit ner björkar på Strömmingsberget och ved som var ”frisk” har omhändertagits.
 • De träd som bävern har tagit ner har även detta tagits omhand.
 • Styrelsen har ännu inte hört från kommunen om ok för oss att snygga till ekbacken vid Kanalvägen. Inte heller har de döda granarna omhändertagits vid Gula spåret.
 • Timmerhögar som legat vid Svartviken har omhändertagits av kommunen, men inte ris på Edanövägen 21 och mellan nummer 21 och 23. Kerstin påminner kom- munen.
 • Vi har också diskuterar problem med dagvatten hos vissa fastighetsägare, där föreningen ryckt ut och hjälpt till. Enligt Lagen om dagvattenhantering, LOD, är det fastighets- ägarens ansvar att på ett säkert sätt ta bort dagvattnet från sin tomt. Mer info om detta kommer på hemsidan.   
 • Styrelsen diskuterade också vilka vägar på ön, genomfarts- och tillfartsvägar, som föreningen har ansvar för. På vissa ställen är det oklart. Styrelsen tittar på ett klargörande.

Vägar, beläggningsplan

 • Arbetet just nu ligger nere till det blir varmt igen och då kommer asfalteringen igång.
 • Vi är också nöjda med snöröjningen, inget klagomål har inkommit där.
 • Kommunens arbete med GC vägen går långsamt. Vi vet inte slutdatum där. Trakto- rer/bilar som hämtar sten och grus vid upplaget i korsningen Edanövägen/ Svartviksvägen är mycket störande för boende där.  Styrelsen kontaktar  kommunen och hör om upplaget kan flyttas, kanske närmare där arbetet pågår.

Ekonomi

 • Arbetet med bokslutet pågår
 • Ekonomin ser bra ut, medlen på våra konton överensstämmer med vår planering.
 • Vi tittar också på ett få till e-fakturor

Bryggområden

 • Rampen nu är upplåst t.o.m. mars månad

Hemsidan

 • Arbete pågår att lägga upp på vår hemsida löpande info om Skarvens ev bosättning på Öbolandet så att vi snabbt kan ”mota Olle i grinden” om så behövs.

Övrigt

 • Glöm inte årsmötet i Folkets hus den 21 maj, vi återkommer med tid.

Info från Styrelsemöte v45

Återkoppling från styrelsemöte v45

Samfälligheten har fått OK av kommunen på att snygga till och slyröja gångstråk från Edanövägen ner mot Norra Kimholmen. Som ett första pilotområde av de områden som Samfälligheten vill ta skötselansvar för.

Kommunen kommer att se till att de barkborre angripna granarna efter gula slingan tas ner. Varningsskyltar är tillsvidare uppsatta vid aktuell plats (dalgången) efter slingan för att varna för fallrisk av granarna.

Vägrenoveringen etapp 3 del 1 går enligt plan och kommer att förutom beläggning av asfalt (våren 2023) vara klar under dec. Detsamma gäller delen (etapp 3) av Gång och cykelväg som löper parallellt med vägsträckan.

En arbetsgrupp kommer att bildas för att tillsammans med kommunen se över trafiksituationen från ÅVS och ut mot Borgmästarholmen. Trafiksituationen (framförallt hastighet) upplevs otillfredsställande och högst osäker av närboende.

Skarvfrågan diskuterades, utifrån sommarens aktiviteter och inför 2023 har en separat skrivelse tagits fram för info i frågan och om planerna framåt. Den finns i sin helhet på hemsidan.

Vi har en ny entreprenör för snöröjning i år. Entreprenören har tidigare plogat på Öbolandet för Trotabs räkning och är väl bekant med våra vägar.

Återkoppling från Samverkanmöte med kommunen 

Vi följde upp hur möjligheterna ser ut för de föreslagna åtgärderna kring ÅVS. Som det ser ut nu finns det ev ekonomi för kommunen att genomföra åtgärden under våren. Om planeringen fungerar är det tänkt att hela ÅVS:en asfalteras, stenas av så att problemen med rallyåkning på ÅVS:en tas bort samt att det gamla trädet tas ner. I framtiden ev att en lite parkering görs för besökare till Edanö gård.

Gällande planerna för markområdet öster om brofästet som ansluter mot Edanö Gård säger kommunen att de närmast ska röja upp och gallra naturområdet för att skapa mer tillgänglighet i området. Vi ser även över fastigheterna (Edanö Gård) för att 

ta fram nya underhållsplaner.

På längre sikt är det inte helt klarlagt vad som ska hända men tanken är ett utflyktsmål. 

Området vid Edanö Gård och ner mot bron ska i ett första steg rensas upp i skogspartierna, på sikt ska området formas till ett “utflyktsmål” tänkbart med ngn brygga för fiske men detta sker stegvis och kommer ta flera år. Edanö Gård ska också rustas upp för att bevaras.

Kommunens Gång och cykelväg etapp 2 fortgår under höst/vinter, beroende på väder kan den komma att pausas under vinterperioden. Asfaltering av etarpp 2 och 3 kommer att genomföras våren 2023. Då kommer också belysningen att färdigställas.

Vi redde ut ansvarsfrågan gällande avvattning av markområden som inte klassas som vägnära.

Vi efterfrågade en tidsplan för fortsatt hantering av Granbarkborre angripna träd, kommunen skulle återkomma i frågan.

Hälsar Styrelsen