Alla inlägg av Mats

Info från styrelsemöte v. 4 2023

Allmänna platser

 • Styrelsen har delat ut brev angående skarvarna i berörda områden och har fått 14 stycken som anmält sig som ”spanare”. Redan har en skarv synts i Kimholmsviken. Beslut att lägga upp mapp på hemsidan där vi rapporterar när och  var skarv iakttagits på ön.
 • Kommunen har tagit ner björkar på Strömmingsberget och ved som var ”frisk” har omhändertagits.
 • De träd som bävern har tagit ner har även detta tagits omhand.
 • Styrelsen har ännu inte hört från kommunen om ok för oss att snygga till ekbacken vid Kanalvägen. Inte heller har de döda granarna omhändertagits vid Gula spåret.
 • Timmerhögar som legat vid Svartviken har omhändertagits av kommunen, men inte ris på Edanövägen 21 och mellan nummer 21 och 23. Kerstin påminner kom- munen.
 • Vi har också diskuterar problem med dagvatten hos vissa fastighetsägare, där föreningen ryckt ut och hjälpt till. Enligt Lagen om dagvattenhantering, LOD, är det fastighets- ägarens ansvar att på ett säkert sätt ta bort dagvattnet från sin tomt. Mer info om detta kommer på hemsidan.   
 • Styrelsen diskuterade också vilka vägar på ön, genomfarts- och tillfartsvägar, som föreningen har ansvar för. På vissa ställen är det oklart. Styrelsen tittar på ett klargörande.

Vägar, beläggningsplan

 • Arbetet just nu ligger nere till det blir varmt igen och då kommer asfalteringen igång.
 • Vi är också nöjda med snöröjningen, inget klagomål har inkommit där.
 • Kommunens arbete med GC vägen går långsamt. Vi vet inte slutdatum där. Trakto- rer/bilar som hämtar sten och grus vid upplaget i korsningen Edanövägen/ Svartviksvägen är mycket störande för boende där.  Styrelsen kontaktar  kommunen och hör om upplaget kan flyttas, kanske närmare där arbetet pågår.

Ekonomi

 • Arbetet med bokslutet pågår
 • Ekonomin ser bra ut, medlen på våra konton överensstämmer med vår planering.
 • Vi tittar också på ett få till e-fakturor

Bryggområden

 • Rampen nu är upplåst t.o.m. mars månad

Hemsidan

 • Arbete pågår att lägga upp på vår hemsida löpande info om Skarvens ev bosättning på Öbolandet så att vi snabbt kan ”mota Olle i grinden” om så behövs.

Övrigt

 • Glöm inte årsmötet i Folkets hus den 21 maj, vi återkommer med tid.

Info från Styrelsemöte v45

Återkoppling från styrelsemöte v45

Samfälligheten har fått OK av kommunen på att snygga till och slyröja gångstråk från Edanövägen ner mot Norra Kimholmen. Som ett första pilotområde av de områden som Samfälligheten vill ta skötselansvar för.

Kommunen kommer att se till att de barkborre angripna granarna efter gula slingan tas ner. Varningsskyltar är tillsvidare uppsatta vid aktuell plats (dalgången) efter slingan för att varna för fallrisk av granarna.

Vägrenoveringen etapp 3 del 1 går enligt plan och kommer att förutom beläggning av asfalt (våren 2023) vara klar under dec. Detsamma gäller delen (etapp 3) av Gång och cykelväg som löper parallellt med vägsträckan.

En arbetsgrupp kommer att bildas för att tillsammans med kommunen se över trafiksituationen från ÅVS och ut mot Borgmästarholmen. Trafiksituationen (framförallt hastighet) upplevs otillfredsställande och högst osäker av närboende.

Skarvfrågan diskuterades, utifrån sommarens aktiviteter och inför 2023 har en separat skrivelse tagits fram för info i frågan och om planerna framåt. Den finns i sin helhet på hemsidan.

Vi har en ny entreprenör för snöröjning i år. Entreprenören har tidigare plogat på Öbolandet för Trotabs räkning och är väl bekant med våra vägar.

Återkoppling från Samverkanmöte med kommunen 

Vi följde upp hur möjligheterna ser ut för de föreslagna åtgärderna kring ÅVS. Som det ser ut nu finns det ev ekonomi för kommunen att genomföra åtgärden under våren. Om planeringen fungerar är det tänkt att hela ÅVS:en asfalteras, stenas av så att problemen med rallyåkning på ÅVS:en tas bort samt att det gamla trädet tas ner. I framtiden ev att en lite parkering görs för besökare till Edanö gård.

Gällande planerna för markområdet öster om brofästet som ansluter mot Edanö Gård säger kommunen att de närmast ska röja upp och gallra naturområdet för att skapa mer tillgänglighet i området. Vi ser även över fastigheterna (Edanö Gård) för att 

ta fram nya underhållsplaner.

På längre sikt är det inte helt klarlagt vad som ska hända men tanken är ett utflyktsmål. 

Området vid Edanö Gård och ner mot bron ska i ett första steg rensas upp i skogspartierna, på sikt ska området formas till ett “utflyktsmål” tänkbart med ngn brygga för fiske men detta sker stegvis och kommer ta flera år. Edanö Gård ska också rustas upp för att bevaras.

Kommunens Gång och cykelväg etapp 2 fortgår under höst/vinter, beroende på väder kan den komma att pausas under vinterperioden. Asfaltering av etarpp 2 och 3 kommer att genomföras våren 2023. Då kommer också belysningen att färdigställas.

Vi redde ut ansvarsfrågan gällande avvattning av markområden som inte klassas som vägnära.

Vi efterfrågade en tidsplan för fortsatt hantering av Granbarkborre angripna träd, kommunen skulle återkomma i frågan.

Hälsar Styrelsen

Hjälp med skarvproblemen

Trosa 18 november 2022

HJÄLPER DU TILL ATT HÅLLA UTKIK EFTER SKARVAR  I VÅR?

Till medlemmar i Öbolandets Samfällighet

SKARVARNA

Öbolandets samfällighet har under året deltagit på möten tillsammans med Trosa GK, Uddby samfällighet, Svensk Fastighetsförmedling, kommunen, markägare, politiker för att diskutera hanteringen av Skarvproblemet. Istället för Snöholmen, som skarvarna helt förstört med sitt träck, bosatte sig skarvarna under 2022 på Trosa GK och Uddby. Där har Samfälligheten och markägare genom avskjutning, nertagning av bon, oljud mm skrämt iväg och stört skarvarna.

Nu har skarvarna lämnat Uddby och Lagnö för säsongen och återkommer i februari/mars 2023.

Uddby samfällighet har ansökt om ankomstjakt för att skjuta av skarvarna i februari/mars 2023. Om de lyckas skjuta av och skrämma/störa dem från att bosätta sig på Lagnö/Uddby, ligger Öbolandet i farozonen för att bli ett nytt etableringsområde för nya skarvkolonier!

Vi behöver alltså mobilisera oss. Öbolandets samfällighets styrelse föreslår och önskar att boende bland medlemmarna, som bor strategiskt (nära identifierade områden för etablering), får i uppdrag att under februari/mars 2023 ha koll på om skarvar bosätter sig på vår ö. Under slutet av februari och början av mars behöver du som kontaktperson, och alla andra, varje dag (om inte flera gånger) kontrollera skarvaktiviteter.

De områden vi ser som extra sannolika för nyetablering av skarven är Strömmingsberget, Havsbadet, Kalkholmarna, Edanö Backe/ Glorudden, Storholmen och Borgmästarholmen.

Om du kan åta dig denna syssla, eller har förslag på person som skulle vilja, hör av dig till styrelsen genom

Owe Gustafsson, tel  073-9605249 e-post gustafsonowe@gmail.com

eller Kerstin Alksäter, 073-6897540, e-post kerranalk@gmail.com.analk@gmail.com

Mvh Styrelsen för Öbolandets samfällighet.

Fallna granar vid gula spåret

Ett flertal granar har fallit vid och över gula spåret. Det finns också risk att ett flertal andra granar kan falla. Varningsskyltar är uppsatta och där möjlighet finns är stigen omledd.
Kommunen är kontaktad för hantering av problemet.

Etapp 3 av vägrenovering Edanövägen-Rävuddsvägen måste delas upp 

Pga omvärldssituationen har prisbilden för många varor och därmed också vissa tjänster fullkomligen exploderat under våren. Detta har medfört att tidigare standarduppräkning av offerten för etapp 3 i vägrenoveringen var fullkomligt otillräcklig och måste räknas upp avsevärt utifrån det nya marknadsläget.

Den nya totalkostnaden ryms inte i årets budget, som baserades på siffror innan en förändrad världsbild. Etapp 3 delas nu upp i Etapp 3:1 (från smitvägen och ut till badet) och Etapp 3:2 (från avfart Gloruddsvägen och fram till smitvägen). Arbetet med etapp 3:1 är påbörjat och där genomförs parallellt även arbetet för kommunens gång och cykelväg etapp 3 för att slippa två olika etableringar på den begränsade väg ytan.

Styrelsen avvaktar utvecklingen på marknaden och får på årsstämman nästa år utifrån de då rådande förutsättningarna presentera de alternativ som årsstämman kan ta ställning till för ett beslut om etapp 3:2. 

//Styrelsen

Samverkansmöte med Trosa kommun

Öbolandets samfällighetsförening inbjudna till möte med Trosa kommun där vi får en möjlighet att dels lägga fram Öbolandets intressen samt höra kommunens tankar kring framtiden när det gäller Öbolandet. Se bifogad text nedan

Info från Samverkans möte med kommunen 15 juni

Deltagare från Samfälligheten: Vägansvarig Sam Eriksson, ansvarig allmänna platser Owe Gustafson, ordf. Gunnar Karlsson

Kommunens tidplan för området ”Världen Ände” är starkt kopplad till hanteringen av reningsverksfrågan. Som kommunen ser det idag kommer arbetet med förändring av området troligen påbörjas först ngn gång kring 2028. I väntan på detta finns idag inga planer på en separat GC (gång och cykelväg) väg parallellt med vägbanken, cyklande hänvisas som idag till vägen (vägbank/bro). Kommunen söker ett helhetsgrepp när väl området ska förändras varför det kommer vara sparsamt med förändringar eller åtgärder till dess.

Gällande GC vägen på Öbolandet är kommunens gällande tidplan att påbörja arbetet med etapp 2 (från bergspasset via ”smitvägen” fram till Rävuddsvägen) i höst.

Vi tog upp frågan om skogsvård där Samfälligheten uttrycker önskemål om definierade områden som kan betraktas och skötas lite mer som ”Parkområden”. Inga definitiva svar gavs i frågan under mötet men lämpliga områden har setts över tillsammans med kommunen.

Det finns idag inga planer inom kommunen på att förändra hantering av återvinning kopplat till den framtidsbild som målas upp där fastighetsnära insamling ska gälla. Önskemålet om att lyfta området kring Öbolandets återvinningsstation kvarstår, kommunen ser över utrymme i budgeten för detta efter sommaren. Samfälligheten och kommunen är överens om vad som ska göras.

Återvinningsstationen på Öbolandet driftas av FTI (Förpacknings & tidningsinsamling) det är också dem man kontaktar när återvinning behöver tömmas eller städas.

Ring då 0200-880311  Mån-Fre  kl: : 08:00-20:00 helgdag kl: 10:00-16:00, uppge stationsnr 16005

Motion nr 7 (skyddsräcke berg) från årsstämman togs upp, svaret är att kommunen inte sätter upp ngt räcke vid den enligt motionen föreslagna platsen.

Nästa samverkansmöte hålls under hösten


Nytt fartgupp!

Imorgon 29/6 om vädret tillåter kommer Trotab att anlägga ett planerat fartgupp utefter Edanövägen( utanför nr 41 på rakan). Som tidigare kommer omledning av trafiken att göras under dagen.
/Styrelsen Öbolandet

Blåa Slingan

Nu är den blåa slingan åtgärdad ute på Öbolandet. En fint hopsnickrad bänk som belöning att sätta sig på och kontemplera när man når toppen på berget.

Tack Alla som hjälpt till med att återställa den blå slingan.
/Styrelsen