Kategoriarkiv: Okategoriserade

Info skogsvård v.46

Skogsentreprenören meddelar att de kommer onsdag-torsdag denna vecka och fäller de döda Gbbgranarna i skogsområdet mellan Öbolandsvägen /Edanövägen.

De kommer även avverka i området runt Edanö gård.

/styrelsen

Trädfällning

Trosa kommun kommer utföra trädarbeten vid början av Edanö (bakom ÅVC/längs vägen). Vi kommer ta ner några dåliga träd och ta bort lite sly.

Arbetet kommer påbörjas om nån/några veckor och vara klart senast 15 dec.

bifogadar karta, över området det gäller.

Styrelsen

Info från styrelsemöte v.43

Allmäna platser

Träd har tagits om hand vid Apelviken. Kommunen har efter flertal påstötningar svarat angående träd vid Svartviksudd och Glorudden som behövdes tas omhand.

Soptunnan vid Badberget är nu borttagen.

Skarvläget – skarvar ska skjutas under vintern på Lagnösidan och ansökan ska ske om ankomstjakt. Bon tas ner av markägarna.

Kommunen planerar att i någon mån rusta upp Edanö gård med omgivning och samfälligheten vill gärna vara med i de diskussionerna.

Kommunen har åtgärdat markplan vid återvinningsstationen, lagat håligheter och jämnat till. Mycket Bra!!

Vägar beläggningsplan

Uppbyggnad av vägen i etapp 3:2 asfalteras i vår. Vägkroppen stabiliseras i vinter. Igenväxta diken grävs ur och innebär mindre/inget behov av dikesklippning i vår.

Vi diskuterade vägbanken och kommande arbete med den. Ansökan om stöd från Trafikverket är påbörjad

Ekonomi

Ekonomiska läget ser bra ut meddelar vår kassör.

Bryggområden

Bryggfogdarna hade möte den 24/10, bra och konstruktivt möte.

Arbete påbörjat med en inventering/bryggförteckning samt att bryggreglerna ska moderniseras.

Ny spång till bryggorna vid Barbrovik planeras arbetet med detta kommer att göras av bryggfogdarna.

Bryggfogdemöte planeras till två gånger /år.

Övrigt

Ordförande informerade om att man kontaktat kommunjägaren om skyddsjakt på rådjur och att detta kommer att påbörjas i nov 2023 och pågå till jan 2024. Enligt beräkningar finns ca 200 stycken på ön.

Den 2 november har vi samverkansmöte med kommunen, Gunnar, Owe samt Christer, ordförande för bostadsrättsföreningen Edanö backe deltar. Styrelsen emotser anteckningar från mötet.

Beslut kring fartdämpande åtgärder på Svartviksvägen 1-5 togs. Man kommer under hösten att köpa in material som skruvas fast i vägbanan samt varningsskyltar. Bostadsrättsföreningen vid Svartviksvägen 1-5 (White Lane) kommer att ansvara för ditsättning under våren och bortrtagning nästa vinter.

/Styrelsen

Info styrelsemöte v.37 2023

Allmänna platser

 • Ny trappa till bryggan vid Badberget har installerats.
 • Förslag på text att sätta upp vid Badberget med bla information om att platsen är till för boende på ön.
 • Spång Stora kalkholmen reparerad av Owe och Bengt Ivarsson. Spång till Lilla kalkholmen kvarstår
 • Ris och ved vid Svartviksvägen samt Edanövägen/Ängsvägen omhändertaget.
 • Vassklippning gjord utefter spången Sundstukanalen/Gloruddsvägen, även utefter gångvägen Sundstukanalen/Edanövägen (2 ggr)
 • Vattensamling vid servitutsvägen Strömmingsberget är åtgärdat av kommunen
 • Fått OK från kommunen att röja stigen ner mot Kalkholmarna. Ett arbetslag ska sättas ihop för detta.

Vägar, beläggningsplan

 • Beslut gällande ansökan om driftbidrag för upprustning av ca 70 meter på Svartviksvägen 18-20  och den geotekniska utredningen av vägbanken. Mötet BESLUTAR enhälligt att en ansökan skall upprättas med tillhörande dokument och skickas in snarast.
 • Etapp 3:2 av Edanövägen påbörjas vecka 40. Mötet BESLUTAR att även lägga ner fundament till eventuellt senare belysning.
 • Vad gäller utfallet från etapp 3:1 har vi fått ett överskott tack vara inkomster från kommun och Trafikverket.
 • En arbetsgrupp har tillsats för att ta fram en väg- och belysningsstrategi.
 • Vi fortsätter med samma entreprenör för snöröjningen.
 • Vi inväntar kostnadsberäkning för renovering av vägbanken(bron) från vår konsult.

Ekonomi

 • Inbetalningar av medlemsavgiften har gått bra, endast ca 20 kvarstår (tiden gick ut sista augusti).
 • Vår ekonomi är i balans.
 • Årsstämman beslöt att arvodena skulle bestå av ett basbelopp att fördelas av styrelsen för styrelsen.

Bryggområden

 • Möte med bryggansvarig och bryggfogdar är planerat till den 24 september. På mötet kommer man att bla diskutera regelverk för bryggor och bryggplatser
 • Bryggansvarig vill ta fram en inventering över bryggor och ägarstatus och i en förlängning ta fram ett register för att underlätta arbetet med GA3.

Övrigt

 • Årsstämma söndagen den 5 maj.
 • Önskemål finns om skyddsjakt på rådjur. Ordförande har kontaktat kommunen i frågan.
 • Vi diskuterar olika slag av fartdämpande åtgärder på Svartviksvägen 1-5, i enlighet med en fastställd motion från 2021.
 • Övergången vid Edanöbacke för biltrafik och gång- och cykeltrafikanter är bedrövlig. Viktig punkt att diskutera med kommunen.
 • Jakten på skarvarna har nu avslutats. Inga bon har etablerats på Uddby och färre än vanligt på Snöholmen.

/Styrelsen

Vägrenoveringen – sista etappen.

Etapp 3:2 från Gloruddsvägen och fram till Rävuddsvägen möter smitvägen alltså sista etappen av vägrenoveringen startar i Vecka 36.
Sista etappen beräknas vara klar slutet av november med kvarvarande asfalts arbeten i slutet av april 2024.

/Styrelsen