Kategoriarkiv: Okategoriserade

Vad gäller avseende rotavdrag vid anslutning till Kommunalt VA?

Vad gäller avseende rotavdrag vid anslutning till Kommunalt VA?

Texten nedan kommer ifrån Skatteverkets webbplats

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Vatten och avlopp:

De första tomtägarna har nu anslutit sig till det kommunala VA-ledningsnätet på Edanö. Om du har frågor och vill ha tips av ngn som redan har gjort detta kontakta styrelsen.
För allmänna bestämmelser vid anslutning mm. Besök Trosa Kommuns hemsida.

Skogsgallring:

Som många säkert har noterat har styrelsen tillsammans med närboende och Trosa Kommun genomfört gallring av skog på allmänna platser vid bl a. Svartvikskanalen. Om du har förslag på gallring av skog på allmänna platser kontakta Owe Gustafsson i styrelsen.

Etapp 3 av vägrenovering Edanövägen-Rävuddsvägen måste delas upp 

Pga omvärldssituationen har prisbilden för många varor och därmed också vissa tjänster fullkomligen exploderat under våren. Detta har medfört att tidigare standarduppräkning av offerten för etapp 3 i vägrenoveringen var fullkomligt otillräcklig och måste räknas upp avsevärt utifrån det nya marknadsläget.

Den nya totalkostnaden ryms inte i årets budget, som baserades på siffror innan en förändrad världsbild. Etapp 3 delas nu upp i Etapp 3:1 (från smitvägen och ut till badet) och Etapp 3:2 (från avfart Gloruddsvägen och fram till smitvägen). Arbetet med etapp 3:1 är påbörjat och där genomförs parallellt även arbetet för kommunens gång och cykelväg etapp 3 för att slippa två olika etableringar på den begränsade väg ytan.

Styrelsen avvaktar utvecklingen på marknaden och får på årsstämman nästa år utifrån de då rådande förutsättningarna presentera de alternativ som årsstämman kan ta ställning till för ett beslut om etapp 3:2. 

//Styrelsen

Samverkansmöte med Trosa kommun

Öbolandets samfällighetsförening inbjudna till möte med Trosa kommun där vi får en möjlighet att dels lägga fram Öbolandets intressen samt höra kommunens tankar kring framtiden när det gäller Öbolandet. Se bifogad text nedan

Info från Samverkans möte med kommunen 15 juni

Deltagare från Samfälligheten: Vägansvarig Sam Eriksson, ansvarig allmänna platser Owe Gustafson, ordf. Gunnar Karlsson

Kommunens tidplan för området ”Världen Ände” är starkt kopplad till hanteringen av reningsverksfrågan. Som kommunen ser det idag kommer arbetet med förändring av området troligen påbörjas först ngn gång kring 2028. I väntan på detta finns idag inga planer på en separat GC (gång och cykelväg) väg parallellt med vägbanken, cyklande hänvisas som idag till vägen (vägbank/bro). Kommunen söker ett helhetsgrepp när väl området ska förändras varför det kommer vara sparsamt med förändringar eller åtgärder till dess.

Gällande GC vägen på Öbolandet är kommunens gällande tidplan att påbörja arbetet med etapp 2 (från bergspasset via ”smitvägen” fram till Rävuddsvägen) i höst.

Vi tog upp frågan om skogsvård där Samfälligheten uttrycker önskemål om definierade områden som kan betraktas och skötas lite mer som ”Parkområden”. Inga definitiva svar gavs i frågan under mötet men lämpliga områden har setts över tillsammans med kommunen.

Det finns idag inga planer inom kommunen på att förändra hantering av återvinning kopplat till den framtidsbild som målas upp där fastighetsnära insamling ska gälla. Önskemålet om att lyfta området kring Öbolandets återvinningsstation kvarstår, kommunen ser över utrymme i budgeten för detta efter sommaren. Samfälligheten och kommunen är överens om vad som ska göras.

Återvinningsstationen på Öbolandet driftas av FTI (Förpacknings & tidningsinsamling) det är också dem man kontaktar när återvinning behöver tömmas eller städas.

Ring då 0200-880311  Mån-Fre  kl: : 08:00-20:00 helgdag kl: 10:00-16:00, uppge stationsnr 16005

Motion nr 7 (skyddsräcke berg) från årsstämman togs upp, svaret är att kommunen inte sätter upp ngt räcke vid den enligt motionen föreslagna platsen.

Nästa samverkansmöte hålls under hösten


Nytt fartgupp!

Imorgon 29/6 om vädret tillåter kommer Trotab att anlägga ett planerat fartgupp utefter Edanövägen( utanför nr 41 på rakan). Som tidigare kommer omledning av trafiken att göras under dagen.
/Styrelsen Öbolandet

Blåa Slingan

Nu är den blåa slingan åtgärdad ute på Öbolandet. En fint hopsnickrad bänk som belöning att sätta sig på och kontemplera när man når toppen på berget.

Tack Alla som hjälpt till med att återställa den blå slingan.
/Styrelsen

Asfaltering Edanövägen Torsdag 28/4

Information till boende längs Edanövägen från 28B och mot havsbadet(till tennisbanorna)

Den 28/4 kommer vägen att asfalteras och det kommer bli starkt begränsad framkomlighet och väntetider vid trafikvakter mellan kl 07:30 – 18:00.

Finns möjlighet att köra ut bilen från den berörda vägdelen innan arbete börjar så är det tacksamt.

Om ni måste passera arbetande maskiner se till att ni har bra kontakt med personalen och invänta klartecken att passera.

Skanska Industrial Solution AB