Kategoriarkiv: Okategoriserade

Info från styrelsemöte v. 4 2023

Allmänna platser

 • Styrelsen har delat ut brev angående skarvarna i berörda områden och har fått 14 stycken som anmält sig som ”spanare”. Redan har en skarv synts i Kimholmsviken. Beslut att lägga upp mapp på hemsidan där vi rapporterar när och  var skarv iakttagits på ön.
 • Kommunen har tagit ner björkar på Strömmingsberget och ved som var ”frisk” har omhändertagits.
 • De träd som bävern har tagit ner har även detta tagits omhand.
 • Styrelsen har ännu inte hört från kommunen om ok för oss att snygga till ekbacken vid Kanalvägen. Inte heller har de döda granarna omhändertagits vid Gula spåret.
 • Timmerhögar som legat vid Svartviken har omhändertagits av kommunen, men inte ris på Edanövägen 21 och mellan nummer 21 och 23. Kerstin påminner kom- munen.
 • Vi har också diskuterar problem med dagvatten hos vissa fastighetsägare, där föreningen ryckt ut och hjälpt till. Enligt Lagen om dagvattenhantering, LOD, är det fastighets- ägarens ansvar att på ett säkert sätt ta bort dagvattnet från sin tomt. Mer info om detta kommer på hemsidan.   
 • Styrelsen diskuterade också vilka vägar på ön, genomfarts- och tillfartsvägar, som föreningen har ansvar för. På vissa ställen är det oklart. Styrelsen tittar på ett klargörande.

Vägar, beläggningsplan

 • Arbetet just nu ligger nere till det blir varmt igen och då kommer asfalteringen igång.
 • Vi är också nöjda med snöröjningen, inget klagomål har inkommit där.
 • Kommunens arbete med GC vägen går långsamt. Vi vet inte slutdatum där. Trakto- rer/bilar som hämtar sten och grus vid upplaget i korsningen Edanövägen/ Svartviksvägen är mycket störande för boende där.  Styrelsen kontaktar  kommunen och hör om upplaget kan flyttas, kanske närmare där arbetet pågår.

Ekonomi

 • Arbetet med bokslutet pågår
 • Ekonomin ser bra ut, medlen på våra konton överensstämmer med vår planering.
 • Vi tittar också på ett få till e-fakturor

Bryggområden

 • Rampen nu är upplåst t.o.m. mars månad

Hemsidan

 • Arbete pågår att lägga upp på vår hemsida löpande info om Skarvens ev bosättning på Öbolandet så att vi snabbt kan ”mota Olle i grinden” om så behövs.

Övrigt

 • Glöm inte årsmötet i Folkets hus den 21 maj, vi återkommer med tid.

Hjälp med skarvproblemen

Trosa 18 november 2022

HJÄLPER DU TILL ATT HÅLLA UTKIK EFTER SKARVAR  I VÅR?

Till medlemmar i Öbolandets Samfällighet

SKARVARNA

Öbolandets samfällighet har under året deltagit på möten tillsammans med Trosa GK, Uddby samfällighet, Svensk Fastighetsförmedling, kommunen, markägare, politiker för att diskutera hanteringen av Skarvproblemet. Istället för Snöholmen, som skarvarna helt förstört med sitt träck, bosatte sig skarvarna under 2022 på Trosa GK och Uddby. Där har Samfälligheten och markägare genom avskjutning, nertagning av bon, oljud mm skrämt iväg och stört skarvarna.

Nu har skarvarna lämnat Uddby och Lagnö för säsongen och återkommer i februari/mars 2023.

Uddby samfällighet har ansökt om ankomstjakt för att skjuta av skarvarna i februari/mars 2023. Om de lyckas skjuta av och skrämma/störa dem från att bosätta sig på Lagnö/Uddby, ligger Öbolandet i farozonen för att bli ett nytt etableringsområde för nya skarvkolonier!

Vi behöver alltså mobilisera oss. Öbolandets samfällighets styrelse föreslår och önskar att boende bland medlemmarna, som bor strategiskt (nära identifierade områden för etablering), får i uppdrag att under februari/mars 2023 ha koll på om skarvar bosätter sig på vår ö. Under slutet av februari och början av mars behöver du som kontaktperson, och alla andra, varje dag (om inte flera gånger) kontrollera skarvaktiviteter.

De områden vi ser som extra sannolika för nyetablering av skarven är Strömmingsberget, Havsbadet, Kalkholmarna, Edanö Backe/ Glorudden, Storholmen och Borgmästarholmen.

Om du kan åta dig denna syssla, eller har förslag på person som skulle vilja, hör av dig till styrelsen genom

Owe Gustafsson, tel  073-9605249 e-post gustafsonowe@gmail.com

eller Kerstin Alksäter, 073-6897540, e-post kerranalk@gmail.com.analk@gmail.com

Mvh Styrelsen för Öbolandets samfällighet.

Aktuelltarkiv 2009

Här visas de Aktuelltinlägg som publicerades under 2009.

– Upprustning av stigarna på Edanö.

Årsmötesprotokoll 2009

Verksamhetsberättelse 2008.
   [2009-05-14]

– Den 11 mars antog Trosa kommunfullmäktige detaljplanen för Edanö Backe. Beslutet får överklagas till länstyrelsen inom tre veckor.

– Årsmöte den 24 maj kl 10.00 i Folkets hus. Obs. motionstiden går ut den 30 mars!

– Reviderade förslaget till detaljplan för Edanö Backe kan rekvireras direkt från Trosa Kommun.
[2009-01-15]

Info från Styrelsemöte v45

Återkoppling från styrelsemöte v45

Samfälligheten har fått OK av kommunen på att snygga till och slyröja gångstråk från Edanövägen ner mot Norra Kimholmen. Som ett första pilotområde av de områden som Samfälligheten vill ta skötselansvar för.

Kommunen kommer att se till att de barkborre angripna granarna efter gula slingan tas ner. Varningsskyltar är tillsvidare uppsatta vid aktuell plats (dalgången) efter slingan för att varna för fallrisk av granarna.

Vägrenoveringen etapp 3 del 1 går enligt plan och kommer att förutom beläggning av asfalt (våren 2023) vara klar under dec. Detsamma gäller delen (etapp 3) av Gång och cykelväg som löper parallellt med vägsträckan.

En arbetsgrupp kommer att bildas för att tillsammans med kommunen se över trafiksituationen från ÅVS och ut mot Borgmästarholmen. Trafiksituationen (framförallt hastighet) upplevs otillfredsställande och högst osäker av närboende.

Skarvfrågan diskuterades, utifrån sommarens aktiviteter och inför 2023 har en separat skrivelse tagits fram för info i frågan och om planerna framåt. Den finns i sin helhet på hemsidan.

Vi har en ny entreprenör för snöröjning i år. Entreprenören har tidigare plogat på Öbolandet för Trotabs räkning och är väl bekant med våra vägar.

Återkoppling från Samverkanmöte med kommunen 

Vi följde upp hur möjligheterna ser ut för de föreslagna åtgärderna kring ÅVS. Som det ser ut nu finns det ev ekonomi för kommunen att genomföra åtgärden under våren. Om planeringen fungerar är det tänkt att hela ÅVS:en asfalteras, stenas av så att problemen med rallyåkning på ÅVS:en tas bort samt att det gamla trädet tas ner. I framtiden ev att en lite parkering görs för besökare till Edanö gård.

Gällande planerna för markområdet öster om brofästet som ansluter mot Edanö Gård säger kommunen att de närmast ska röja upp och gallra naturområdet för att skapa mer tillgänglighet i området. Vi ser även över fastigheterna (Edanö Gård) för att 

ta fram nya underhållsplaner.

På längre sikt är det inte helt klarlagt vad som ska hända men tanken är ett utflyktsmål. 

Området vid Edanö Gård och ner mot bron ska i ett första steg rensas upp i skogspartierna, på sikt ska området formas till ett “utflyktsmål” tänkbart med ngn brygga för fiske men detta sker stegvis och kommer ta flera år. Edanö Gård ska också rustas upp för att bevaras.

Kommunens Gång och cykelväg etapp 2 fortgår under höst/vinter, beroende på väder kan den komma att pausas under vinterperioden. Asfaltering av etarpp 2 och 3 kommer att genomföras våren 2023. Då kommer också belysningen att färdigställas.

Vi redde ut ansvarsfrågan gällande avvattning av markområden som inte klassas som vägnära.

Vi efterfrågade en tidsplan för fortsatt hantering av Granbarkborre angripna träd, kommunen skulle återkomma i frågan.

Hälsar Styrelsen

Fallna granar vid gula spåret

Ett flertal granar har fallit vid och över gula spåret. Det finns också risk att ett flertal andra granar kan falla. Varningsskyltar är uppsatta och där möjlighet finns är stigen omledd.
Kommunen är kontaktad för hantering av problemet.

Vad gäller avseende rotavdrag vid anslutning till Kommunalt VA?

Vad gäller avseende rotavdrag vid anslutning till Kommunalt VA?

Texten nedan kommer ifrån Skatteverkets webbplats

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Vatten och avlopp:

De första tomtägarna har nu anslutit sig till det kommunala VA-ledningsnätet på Edanö. Om du har frågor och vill ha tips av ngn som redan har gjort detta kontakta styrelsen.
För allmänna bestämmelser vid anslutning mm. Besök Trosa Kommuns hemsida.

Skogsgallring:

Som många säkert har noterat har styrelsen tillsammans med närboende och Trosa Kommun genomfört gallring av skog på allmänna platser vid bl a. Svartvikskanalen. Om du har förslag på gallring av skog på allmänna platser kontakta Owe Gustafsson i styrelsen.