Kategoriarkiv: Okategoriserade

Info från styrelsemöte

Information från styrelsemöte v35 2020

Allmänna platser:
– Vidare avverkning av Granbarkborre angripna granar är tillsvidare pausade av kommunen och det kommer sannolikt dröja innan arbetet med detta fortsätter kopplat till de höga kostnader detta medfört runt om i kommunen.
– Kommunen adresseras i frågan om sophantering och hur området vid återvinningsstationen ska skötas då det återkommande är väldigt skräpigt där.
– Tillsammans med kommunen följer vi också upp trafiksituationen som rått på Öbolandet den gångna sommaren för att diskutera vad som kan göras för att förbättra den.

Vägar:
– Standard och utförande: Överenskommelse ska, i likhet med tidigare upprustning av vägar på Öbolandet, tecknas mellan kommunen och Samfälligheten. Viktigt att det finns en samsyn på utförande och standard inför ett eventuellt framtida kommunalt övertagande.
– Startmöte har hållits för etapp 1 från brofäste till 100 m förbi infarten till Strömmingsberget med Trotab som upphandlad entreprenör.
Tidplan: Byggstart 5/10 etapp 1 färdig 15/12-2020.
– Inför upprustning av vägarna ska Samfälligheten ombesörja att informationsskylt om detta sätts upp redan innan man åker över bron.
– Planerad gång- och cykelväg (GC-väg): En projektering ska utföras för att se hur kommunen på bästa sätt kan anlägga en GC-väg vid sidan av Edanövägen/Rävuddsvägen. Kommunen planerar ge TROTAB i uppdrag att under hösten 2020 utföra de förberedande arbeten som kan komma att krävas för att ge plats åt planerad GC-väg. Kanske måste vägbanan höjas vid branta infarter.
– Trafikmätning i månadsskiftet januari/februari visar på att ca 1 000 fordon/dygn passerade bron till Öbolandet. Ny mätning sista veckan i juni visar på 2 600 fordon/dygn.
Antal gästnätter på Trosa camping under 2019 var 40 755 stycken. Vi bedömer att det kan vara ännu högre antal gästnätter för 2020.

Hemsida:
Översyn hur vi på bästa sätt kan utveckla nuvarande hemsida eller om vi ska gå över till ngt annat pågår och ett förslag från arbetsgruppen om inriktning tas upp på nästa styrelsemöte (v42).

Övrigt:
Arbetet med att digitalisera vårt fysiska arkiv fortgår, arkivhandlingarna sträcker sig från 1950-tal fram till 2000-tal. Handlingar från 2000 och framåt kommer finnas kvar på Edanö Gård.

//Styrelsen

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll på Öbolandet

Till er med eldstad, i år under juni, juli och augusti kommer Sörmlandskustens Sotning och Ventilation AB att utföra sotning och eventuellt brandskyddskontroller i vårat område.

Om ni är nya ägare eller har bytt hemadress under de senaste åren ber vi er därför att meddela dom det så snart som möjligt per mejl eller telefon:

Telefon: 0155-21 65 09

Mejl: info@kustsotarna.se

//Styrelsen

Ny plats – Årsstämman 2020

Vi har tvingats byta lokal då vi nekats hålla möte i Församlingshemmet.

Ny lokal är Tomtaklintskolans aula, Tomtaklintgatan 4, Trosa

Datum 31 maj kl: 10:00 är oförändrat

Antalet platser för medlemmar kommer givet läget med Coronavirus och smittorisken begränsas kraftigt. Mer information kommer i kallelsen om hur deltagande/röstning kommer att lösa sig utan att behöva delta fysiskt.

//Styrelsen

Oroligheter om kvällarna i Trosa/Öbolandet

Oroligheter om kvällarna i Trosa sprider sig till Öbolandet

Vi vill göra alla Öbolandsbor medvetna om att det under april varit och fortfarande är lite oroligt i Trosa om kvällar och nätter. Oroligheterna består i samlingar av ungdomar där det kan bli lite stökigt ibland. Dessa händelser har också spritt sig till Öbolandet och Borgmästarholmen, där det tyvärr också har lett till viss skadegörelse på bl. a bil parkerad vid fastigheterna efter vägen till Borgmästarholmen. Men också på elskåp och viss räddningsutrustning vid bryggan parallell med vägbanken. Händelserna är polisanmälda.

Vid ett par tillfällen under april har det också samlats ungdomar som tänt stora eldar på badberget med nedskräpning och viss åverkan på närliggande skog som följd.

Vi får hjälpas åt att visa på de sätt vi kan att “vi ser vad som händer” och kommer polisanmäla skadegörelse som det går att anmäla. 

Styrelsen för dialog och informerar kommunen och deras ungdomssamordnare om vad som hänt.

Vid ungdomssamlingar i kommunen kan du dagtid mån-fre kontakta socialtjänsten på 0156-52000 be att få bli kopplad till “Mottagningsgruppen” .       

Ser du skadegörelse eller alkohol på allmän plats ringer du polisen 112.

//Styrelsen

Resultat undersökning vägbanken

Resultat av den geotekniska undersökningen av vägbanken

Rapporten från den Geotekniska undersökningen av vägbanken har kommit. Väldigt kortfattad och för Samfällighetens medlemmar positiva återkopplingen är att det inte föreligger någon akut risk för vägbanken. Åtgärd/höjning av vägbanken läggs i den befintliga vägplanen som nu sträcker sig fyra år framåt. Kostnad för den åtgärd som nämns nedan och som håller ca 15år är ca 1MSEK

Utdrag från rapporten;


Stabilitetssituation

Stabilitetssituationen för befintlig vägbank bedöms uppfylla krav enligt Skredkommissionens rekommendationer. För att fortsatt uppfylla kraven på stabilitet kan banken höjas max 0,30 m med konventionell fyllning av krossmaterial.

Sättningssituation

Enligt sättningsuppföljningen pågår sättningar om c:a 1,5-2 cm/år. Man kan förvänta sig att sättningarna kommer pågå i ungefär samma takt så länge man upprätthåller nuvarande nivåer för vägbankens överyta med höjning av banken med jämna mellanrum. I det fall banken höjs 0,30 m kan man således förvänta sig att vägöverytans nivå är tillbaka kring nuvarande nivå om 15-20 år.


 //Styrelsen