Info från styrelsemöte v.12 2023

Info från Styrelsemöte v 12

Skarvfrågan följdes upp.

Flera observationer av skarv har rapporterats, viktigt att vi hjälps åt att bevaka detta enligt tidigare info och fortsätt rapportera!

Flera bäverangripna träd har behövts tas ner, i huvudsak i närheten av Sundstukanalen.

Gula slingan kommer att kompletteras med en alternativ sträckning.

Vägrenovering etapp 3:1 följer tidplan, asfaltering återstår och genomförs under april-maj beroende på temperatur.

Kommunens arbete med GC vägen fortgår och även där är planen asfaltering av etapp 2 och 3 under samma period.

Arbetet med att följa upp att anslutningsavgifter erlagts på rätt sätt vid inträde i Ga2 och Ga3 fortsätter. 

Kommun och Länsstyrelse har gjorts uppmärksamma på brygganordningar som eventuellt inte föregåtts av rätt tillstånd eller godkännande från kommun och myndighet. Länsstyrelsen återkommer i frågan vilket vi hoppas kan leda till en tydlighet i hanteringen av bryggor där vi upplever att hantering och kravbild förändrats. Vi får återkomma när vi vet mer om vad det kan leda till.

Förutsättningar för medlemskap i Ga3 med eller utan brygganordning/brygg plats diskuterades och kommer tydliggöras.

Arbetet inför årsstämman, årsberättelse, sammanställning ekonomi, budget 2023-2024 strukturerades och planerades.

Valberedningen hälsar att den som är intresserad av uppdrag inom Samfälligheten hör av sig till dem, kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Hälsar Styrelsen