Information angående förrättningar

Trosa den 28 augusti 2011.
Information angående förrättningar.
På årsstämman i Öbolandets Samfällighetsförening den 22 maj 2011 presenterade Christer Hedberg från Lantmäteriet i Nyköping ett förslag till förrättning avseende bl. a en uppdelning av nuvarande gemensamhetsanlä
ggning Öbolandet ga:2 i två nya gemensamhetsanläggningar.
Den ena, en samfällighetsförening med obligatoriskt medlemskap, bestående av samtliga
fastigheter på ön, den andra en samfällighetsförening med frivillig anslutning för fastigheter med båtplatser vid samfällighetens gemensamma bryggområden.
Årsmötet tillstyrkte detta förslag till förrättningar och godkände även styrelsens förslag tillfördelning av det egnakapitalet i den nuvarande samfällighets-föreningen.
Efter årsmötet har Lantmäterietgenom Christer Hedberg tagit be slut om förrättningar i enlighet med årsmötets beslut. Avsikten var därför att
genomföra denna uppdelning i två samfälligheter nu under hösten 2011.
Emellertid har en fastighetsäg are överklagat detta beslut. Överklagandet kommer att handläggas av Mark- och Miljödomstolen i Nacka. Handläggningstiden för ett sådant ärende är i nuläget svår att bedöma men uppgår förmodligen till ca 1år. Resultatet blir att antingen avslår domstolen överklagandet och beslutet vinner då omedelbart laga
kraft, eller att domstolen återförvisar ärendet till Lantmäteriet för ny handläggning.
Detta överklagande får nu bl.a till följd att uppdelningen av den nuvarande samfälligheten
Öbolandet ga:2 i en ”torr” respektive ”våt” del uppskjutes tilldess att förrättningen vunnit laga kraft.
Den pågående och planerade utbyggnaden av V/A-system beräknas inte påverkas av detta överklagande.
Öbolandets Samfällighetsförening
Styrelsen