Alla inlägg av Administratör

Info från styrelsemöte v42

Arbetet med att uppdatera hemsidan fortsätter, bland annat kommer det att tillkomma en ny funktion där föreningsmedlemmar kan anmäla sig för ett nyhetsbrev per e-post. Vi ser även över sökfunktionen på hemsidan. 

Arbetet med att ta fram ett samordningsavtal mellan föreningen och kommunen för skötsel av allmänna ytor är påbörjat.

Styrelsen såg över läget för ej betalda medlemsavgifter och diskuterade hur dessa ärenden ska drivas.

Förslag på utegym samt en badplats för hundar arbetas igenom för att senare presenteras för kommunen.

Genomgång av pågående vägrenovering (info sedan tidigare på hemsidan).

Översyn av gällande bryggregler är initierat.

//Styrelsen

Farthinder

Betonggrisar

Under oktober med början 5/10 kommer man att sätta ut farthinder på ön, sk betonggrisar.

Dessa betonggrisar kommer  att ställas ut på följande platser/vägar

·          2 st Svartviksvägen 

·         2 st på Strömmingsberget

·         1 st på Gloruddsvägen

Samtliga betonggrisar förses med en 30 skylt.

/Styrelsen Öbolandet

Info från styrelsemöte

Information från styrelsemöte v35 2020

Allmänna platser:
– Vidare avverkning av Granbarkborre angripna granar är tillsvidare pausade av kommunen och det kommer sannolikt dröja innan arbetet med detta fortsätter kopplat till de höga kostnader detta medfört runt om i kommunen.
– Kommunen adresseras i frågan om sophantering och hur området vid återvinningsstationen ska skötas då det återkommande är väldigt skräpigt där.
– Tillsammans med kommunen följer vi också upp trafiksituationen som rått på Öbolandet den gångna sommaren för att diskutera vad som kan göras för att förbättra den.

Vägar:
– Standard och utförande: Överenskommelse ska, i likhet med tidigare upprustning av vägar på Öbolandet, tecknas mellan kommunen och Samfälligheten. Viktigt att det finns en samsyn på utförande och standard inför ett eventuellt framtida kommunalt övertagande.
– Startmöte har hållits för etapp 1 från brofäste till 100 m förbi infarten till Strömmingsberget med Trotab som upphandlad entreprenör.
Tidplan: Byggstart 5/10 etapp 1 färdig 15/12-2020.
– Inför upprustning av vägarna ska Samfälligheten ombesörja att informationsskylt om detta sätts upp redan innan man åker över bron.
– Planerad gång- och cykelväg (GC-väg): En projektering ska utföras för att se hur kommunen på bästa sätt kan anlägga en GC-väg vid sidan av Edanövägen/Rävuddsvägen. Kommunen planerar ge TROTAB i uppdrag att under hösten 2020 utföra de förberedande arbeten som kan komma att krävas för att ge plats åt planerad GC-väg. Kanske måste vägbanan höjas vid branta infarter.
– Trafikmätning i månadsskiftet januari/februari visar på att ca 1 000 fordon/dygn passerade bron till Öbolandet. Ny mätning sista veckan i juni visar på 2 600 fordon/dygn.
Antal gästnätter på Trosa camping under 2019 var 40 755 stycken. Vi bedömer att det kan vara ännu högre antal gästnätter för 2020.

Hemsida:
Översyn hur vi på bästa sätt kan utveckla nuvarande hemsida eller om vi ska gå över till ngt annat pågår och ett förslag från arbetsgruppen om inriktning tas upp på nästa styrelsemöte (v42).

Övrigt:
Arbetet med att digitalisera vårt fysiska arkiv fortgår, arkivhandlingarna sträcker sig från 1950-tal fram till 2000-tal. Handlingar från 2000 och framåt kommer finnas kvar på Edanö Gård.

//Styrelsen

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll på Öbolandet

Till er med eldstad, i år under juni, juli och augusti kommer Sörmlandskustens Sotning och Ventilation AB att utföra sotning och eventuellt brandskyddskontroller i vårat område.

Om ni är nya ägare eller har bytt hemadress under de senaste åren ber vi er därför att meddela dom det så snart som möjligt per mejl eller telefon:

Telefon: 0155-21 65 09

Mejl: info@kustsotarna.se

//Styrelsen