Ang. Gatukostnadsersättning

Vi har fått svar från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef på Trosa kommun, på mitt mejl beträffande gatukostnadsersättning.

Det var väl ett ganska väntat innehåll i det brevet, han svarar dock inte alls på själva frågan om en indikativ nivå på gatukostnadsersättning.

Vi får därför hålla oss till vad vi vet om Västra Fän och vad vi själva kan beräkna, inför årsstämman i maj.

Om vi utgår från vad WSP:s beräkning från 2006 på 96.000:- utslaget på 251 fastigheter, totalt ca. 24 miljoner, och vad Västra Fän har för nivå 81.000:- utslaget på 111 fastigheter totalt ca. 9 miljoner, innebär detta att vi kanske kan kalkylera Öbolandets gatukostnadsersättning till ca 25 miljoner att uppgradera vägnätet till den standard som de nya detaljplanerna definierar. Det är helt korrekt som Mats skriver i sitt svar att huvudmannaskapet för vägnätet är låst under 5 år. Förändring av huvudmannaskapet kan således ske tidigast 2018.

Att notera är dock att WSP utgick ifrån att gatukostnaden skulle bäras endast av de 251 fastigheterna på ön, inte fördelat efter andelstal, man hade inte läst på läxan.

I själva verket är det ju nu så att andelstalen har ökat till 420 varav Trosa kommun nu i början har 169 dvs. 40.2 %, för att sedan överföra 51 till nya fastighetsägare och bli utspädda till 28.1 %. Dessutom tillkommer förmodligen ett 10-tal ny fastigheter genom delningar varför totalkostnaden ca. 25 miljoner skall bäras av ca 430 andelsägare i den torra delen som har huvudmannaskapet för vägar och allmänna platser, vilket betyder ca 58-60 tkr per andel 2018 års prisindex.