Avvägning vägbanken

Öbolandets Samfällighetsförening har givit TROTAB i uppdrag att halvårsvis nu lasermäta vägbankens höjdnivå på 12 punkter mot bakgrund av att vi beviljar dispenser från BK 3-belastning på vägar och vägbank under förutsättning att tunga transporter ej kan fördelas ex v vid transport av lyftkranar
betongbilar, prefabricerade huselement, asfaltleveranser etc. Vi beviljar dock inte dispenser när man kan lasta om genom att dela upp ex v grus- och sand- och fyllnadsmassor på mindre laster.

 

Vi har sedan 2005 då Öbolandets Samfällighetsförening tillsammans med dåvarande Vägverket investerade drygt 1 Mkr med att höja vägbanken ca. 30-50 cm, årligen mätt, med hjälp av laser för att kontrollera den årliga förändringen på dessa 12 punkter. På hemsidan redovisar vi nu kontinuerligt varje halvår dessa mätningar mot bakgrund att vi i styrelsen redovisat på de två senaste årsmötena att vi omedelbart upphör med dispenser om vi noterar att vägbankens mätpunkter avviker från det normala.

 

Hittills kan vi konstatera att de kritiska punkterna mitt på vägbanken nr 5 – 9 visar en mycket stabil nivå mellan augusti 2008 och september 2014, således de senaste 6 åren. Se tabell och grafer. Man kan konstatera att vägbankens, på dessa kritiska punkter (5-9) har var mer stabila under 2013-2014 när dispenser beviljats för VA-arbeten, leveranser till privat nybyggnation och Småaprojektet på Svartviksvägen, än under perioden 2008-2012, när få dispenser beviljades och inga omfattande tunga transporter genomfördes.

 

Resultatet är hittills såpass positivt att styrelsen på sitt nästa möte i november kommer att behandla dispensfrågan och överväga att vara mer positiv till dispenser framöver. Skillnaden i kostnad för entreprenörer som levererar byggnadsmaterial till oss på Öbolandet är avsevärd mellan BK3, som anges vid vägbanken och dispens enligt BK2. Det kan uppgå till mer än dubbelt så dyra transportkostnader, som ju drabbar oss själva, som vill bygga nytt hus eller bygga till etc.