Kategoriarkiv: Vägar

Info från styrelsemöte v. 4

– Etapp 2 av vägrenoveringen är klar så när som på asfaltering. Asfaltering kommer att ske i slutet av april eller i början av maj.

– Etapp 3 av vägrenoveringen är i planeringsstadiet, bland annat för att se över kostnadsbilden. Etapp 3 kommer att presenteras på årsstämman.

– Det styckas tomter och byggs nya fastigheter på ön. Styrelsen kommer med hjälp av bryggfogdarna att inventera bryggplatser under våren.

– Dialogen med kommunen angående utformningen av återvinningsstationen pågår. Förslag till lämplig utformning håller på att tas fram.

– Om el- eller telestolpar faller på ön så ska detta felanmälas till respektive ansvarig part. Felanmälan för telestolpar eller fast elledning görs till nätägaren Telia på deras hemsida, Telia Nätcenter eller till deras entreprenör Skanova på telefonnummer 90200. Felanmälan för elstolpar eller elledningar görs till elnätsägaren Vattenfall på telefonnummer 020-825858. Telefonnummer för felanmälan har även lagts ut på föreningens hemsida www.obolandet.com.

– Årsstämman kommer att hållas söndag den 8 maj. Förhoppningsvis kan vi återgå till ett fysiskt möte i år. Mer information kommer längre fram, detta beror förstås på den fortsatta Covid-utveckligen.

– Kallelse till årsstämman kommer i år att ske i digital form, genom föreningens hemsida www.obolandet.com samt genom föreningens nyhetsbrev (du anmäler dig till nyhetsbrevet på www.obolandet.com). Kallelse kommer även att anslås på föreningens anslagstavla vid återvinningsstationen.

– Styrelsen välkomnar eventuella motioner inför årsstämman, senast sista mars ska dessa vara styrelsen tillhanda.

Info från styrelsemöte v42

Vägar
– Sprängningen vid bergspasset för den kommunala gång- och cykelbanan är färdig och arbetet med GC-vägen pågår.
– Etapp 2 av vägrenoveringen pågår. Tyvärr kommer asfaltering av etapp 2 inte att kunna genomföras innan vintern på grund av förseningar i entreprenaden. Asfalteringen kommer istället att genomföras i maj 2022.

Allmänna platser
– Ytterligare kulturminnespumpar har målats och gjorts fina.
– Styrelsen har haft en god dialog med FTI som sköter återvinningsstationen vid bron. T.ex. kommer mer frekventa tömningar att ske under sommarmånaderna juni-augusti för att minska de problem som funnits tidigare somrar. Styrelsen kommer att föreslå ytterligare åtgärder till Trosa kommun för att förbättra återvinningsstationen. Samtliga öbor påminns om att trycka ihop kartonger och annat skrymmande så att containrarna fylls ordentligt. FTI tillämpar en automatisk avläsning och om containrarna inte är fyllda skickas ingen signal om tömning.

Ekonomi
– Sista dag att betala årsavgiften var den 30 september. Ett antal fastighetsägare har ännu inte betalt sin årsavgift och styrelsen har inlett en process för att hantera ej inbetalda avgifter.

Bryggor:
– Vid utvärdering av bommen vid sjösättningsrampen som satt uppe under sommaren konstaterar styrelsen att bommen fick önskad effekt.
– Bommen kommer att sättas ut igen den första maj och vara på plats till 30 september. Nyckel till rampen kan hämtas ut hos bryggansvarig.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Avvägning vägbanken

Öbolandets Samfällighetsförening har givit TROTAB i uppdrag att halvårsvis nu lasermäta vägbankens höjdnivå på 12 punkter mot bakgrund av att vi beviljar dispenser från BK 3-belastning på vägar och vägbank under förutsättning att tunga transporter ej kan fördelas ex v vid transport av lyftkranar
betongbilar, prefabricerade huselement, asfaltleveranser etc. Vi beviljar dock inte dispenser när man kan lasta om genom att dela upp ex v grus- och sand- och fyllnadsmassor på mindre laster.

 

Vi har sedan 2005 då Öbolandets Samfällighetsförening tillsammans med dåvarande Vägverket investerade drygt 1 Mkr med att höja vägbanken ca. 30-50 cm, årligen mätt, med hjälp av laser för att kontrollera den årliga förändringen på dessa 12 punkter. På hemsidan redovisar vi nu kontinuerligt varje halvår dessa mätningar mot bakgrund att vi i styrelsen redovisat på de två senaste årsmötena att vi omedelbart upphör med dispenser om vi noterar att vägbankens mätpunkter avviker från det normala.

 

Hittills kan vi konstatera att de kritiska punkterna mitt på vägbanken nr 5 – 9 visar en mycket stabil nivå mellan augusti 2008 och september 2014, således de senaste 6 åren. Se tabell och grafer. Man kan konstatera att vägbankens, på dessa kritiska punkter (5-9) har var mer stabila under 2013-2014 när dispenser beviljats för VA-arbeten, leveranser till privat nybyggnation och Småaprojektet på Svartviksvägen, än under perioden 2008-2012, när få dispenser beviljades och inga omfattande tunga transporter genomfördes.

 

Resultatet är hittills såpass positivt att styrelsen på sitt nästa möte i november kommer att behandla dispensfrågan och överväga att vara mer positiv till dispenser framöver. Skillnaden i kostnad för entreprenörer som levererar byggnadsmaterial till oss på Öbolandet är avsevärd mellan BK3, som anges vid vägbanken och dispens enligt BK2. Det kan uppgå till mer än dubbelt så dyra transportkostnader, som ju drabbar oss själva, som vill bygga nytt hus eller bygga till etc.

 

Vad gäller vid tunga transporter?

Tunga transporter ut på ön får ske med högst BK3 klass. 
Om man har tyngre last måste den delas upp i flera mindre transporter
Trotab ger dispens till att ev. köra tyngre laster på uppdrag av oss.
Om någon åkare bryter mot detta sker polisanmälan.

/Styrelsen

Info från styrelsemöte v 30

Allmänna platser
– 5 st kulturminnespumpar har iordningställts på ön och ytterligare 3 kommer att ställas i ordning.
– Genomgång har hållits med kommunen avseende skötselplanen för allmänna platser/skogar på ön, inklusive frågor om röjning av sly med mera. Styrelsen söker medlem med motorsågskörkort som vill hjälpa till att röja upp allmänna platser tillsammans med andra medlemmar i samfälligheten. Även medlemmar utan motorsågskörkort som är intresserade av att bidra får gärna kontakta Owe, ansvarig för Allmänna platser i Styrelsen
– Dialog kring åtgärder avseende återvinningsstationen har hållits med FTI som sköter återvinningsstationen. Viss förbättring har skett men dialog kommer också att inledas med kommunen avseende åtgärder

Vägar
– Den 6 september startar etapp 2 av vägrenoveringen som sträcker sig till Gloruddsvägen. Samtidigt påbörjar kommunen arbetet med gång-cykelvägen ut mot havsbadet, inklusive sprängning vid bergspasset.

Bryggor
– Den kätting som sattes upp i början av sommaren har nu tagits ner för att underlätta upptagning av båtar. Styrelsen fortsätter att se över åtgärder kring bland annat parkeringsfrågan.

Årsmötet 2022 kommer att äga rum söndag 8 maj.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen