Info från styrelsemöte

Information från styrelsemöte v35 2020

Allmänna platser:
– Vidare avverkning av Granbarkborre angripna granar är tillsvidare pausade av kommunen och det kommer sannolikt dröja innan arbetet med detta fortsätter kopplat till de höga kostnader detta medfört runt om i kommunen.
– Kommunen adresseras i frågan om sophantering och hur området vid återvinningsstationen ska skötas då det återkommande är väldigt skräpigt där.
– Tillsammans med kommunen följer vi också upp trafiksituationen som rått på Öbolandet den gångna sommaren för att diskutera vad som kan göras för att förbättra den.

Vägar:
– Standard och utförande: Överenskommelse ska, i likhet med tidigare upprustning av vägar på Öbolandet, tecknas mellan kommunen och Samfälligheten. Viktigt att det finns en samsyn på utförande och standard inför ett eventuellt framtida kommunalt övertagande.
– Startmöte har hållits för etapp 1 från brofäste till 100 m förbi infarten till Strömmingsberget med Trotab som upphandlad entreprenör.
Tidplan: Byggstart 5/10 etapp 1 färdig 15/12-2020.
– Inför upprustning av vägarna ska Samfälligheten ombesörja att informationsskylt om detta sätts upp redan innan man åker över bron.
– Planerad gång- och cykelväg (GC-väg): En projektering ska utföras för att se hur kommunen på bästa sätt kan anlägga en GC-väg vid sidan av Edanövägen/Rävuddsvägen. Kommunen planerar ge TROTAB i uppdrag att under hösten 2020 utföra de förberedande arbeten som kan komma att krävas för att ge plats åt planerad GC-väg. Kanske måste vägbanan höjas vid branta infarter.
– Trafikmätning i månadsskiftet januari/februari visar på att ca 1 000 fordon/dygn passerade bron till Öbolandet. Ny mätning sista veckan i juni visar på 2 600 fordon/dygn.
Antal gästnätter på Trosa camping under 2019 var 40 755 stycken. Vi bedömer att det kan vara ännu högre antal gästnätter för 2020.

Hemsida:
Översyn hur vi på bästa sätt kan utveckla nuvarande hemsida eller om vi ska gå över till ngt annat pågår och ett förslag från arbetsgruppen om inriktning tas upp på nästa styrelsemöte (v42).

Övrigt:
Arbetet med att digitalisera vårt fysiska arkiv fortgår, arkivhandlingarna sträcker sig från 1950-tal fram till 2000-tal. Handlingar från 2000 och framåt kommer finnas kvar på Edanö Gård.

//Styrelsen