Kategoriarkiv: Aktuellt

Aktuella inlägg under senaste nytt

Info från styrelsemöte v.17

Info från styrelsemöte v.17:

1. Vägar
– Asfaltering är nu utförd på etapp 1. Styrelsen utreder var fartdämpande åtgärder lämpligen placeras, sannolikt 2-3 gupp på etapp samt ett på Svartviksvägen.
– Angående den planerade gång/cykelvägen från bron ut till havsbadet vill styrelsen förtydliga att den är kommunens ansvar och i kommunens regi. Styrelsen har haft viss dialog för att tillse att gång/cykelvägen blir så bra som möjligt.

2. Vassklippning kommer att utföras veckan före midsommar.

3. Återvinningsstationen
Styrelsen kommer att ta upp frågan om återvinningsstationen med kommunen, för att se över eventuella förbättringar.

4. Parkering
Inför sommaren ser vi över parkeringsvillkoren på ön tillsammans med kommunen.

5. Kallelse inför kommande årsmöten
Inför årsmötet 2022 kommer kallelse och underlag att gå ut digitalt genom föreningens hemsida www.obolandet.com och genom föreningens nyhetsbrev för att spara på miljön och kostnader. Information kommer även att anslås på föreningens anslagstavlor på ön.

Hantering av trädgårdsavfall

På förekommen anledning vill styrelsen uppmärksamma Öbolandets fastighetsägare på att trädgårdsavfall, som fastighetsägaren inte själv komposterar, skall lämnat till Korslöt återvinningscentral eller till annan plats som renhållaren har bestämt. Det är inte tillåtet att lägga/dumpa trädgårdsavfall i naturen (om inte fastighetsägaren givit tillstånd till det).

Enligt miljöbalken (1998:808), kapitel 15 §26 råder förbud mot nedskräpning – Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Info från styrelsemöte v. 11

Info från styrelsemöte v. 11
1. Genomgång av allmänna platser:
– Gallring av granar angripna av granbarkborren kommer att återupptas under året.
– Stormfällt träd rensat av Owe, ansvarig i styrelsen för allmänna platser.
– Fönsterrutor på Edanö Gård har krossats. Kommunen har satt skivor för fönstren men nya glas kommer.
– Badstegen vid Badberget är ilagd för säsongen.

2. Genomgång av vägar:
– Asfaltering för etapp 1 kommer att genomföras så snart tjälen är ur marken.
– Vissa väghinder (“grisar”) kommer att tas bort pga att vägkanterna raseras av tunga fordon när dessa väjer för “grisarna”. De som står på sträckan Svartviksvägen 1-5 blir dock kvar. Styrelsen ser över alternativa fartdämpande åtgärder.
– Kommunen är i slutfasen av projekteringen av den nya gång/cykel-banan ut mot havsbadet. I dagsläget är förväntad start i september 2021. Detta kommer att samköras med etapp 2 av föreningens vägrenovering.

3. Översyn av ekonomi, förberedelse och genomgång av underlag inför årsstämman söndag 9 maj. Årets stämma kommer att, liksom förra året, hållas i mindre skala pga rådande omständigheter med pandemin. En enkät kommer att skickas ut med materialet inför årsstämman så att alla medlemmar kan rösta genom enkäten. Kallelsen skickas per brev samt genom föreningens nya nyhetsbrev och anslås på hemsidan.

4. Angående brevlådor – många brevlådor, framförallt vid uppsamlingsplatser för brevlådor för fritidsboende, är överfulla. Flertalet som övergått till permanent boende har kvar sina gamla brevlådor vid uppsamlingsplatserna vilket leder till brevlådor som sällan töms. Fulla brevlådor kan signalera att ingen är hemma och göra det lättare för inbrottstjuvar. Glöm därför inte att tömma er brevlåda och titta gärna så att ni inte har dubbla brevlådor.

Många har redan anmält sig till det nya nyhetsbrevet genom anmälningsfunktionen på hemsidan. Anmäl er gärna, ni som inte redan har gjort det!

//Styrelsen

Info från styrelsemöte v. 4

– Genomgång av vägar. I väntan på asfaltering i april/maj underhåller vi vägsträckan som är under renovering.

– Översyn av ekonomi.

– Diskussion inför årsstämman, avvaktar utvecklingen av Covid-19 innan beslut om hur genomförandet kommer att gå till. Årsstämman kommer att hållas söndag 9 maj. 

– Vi inväntar ännu svar från kommunen angående förslag om utegym respektive hundbadplats. 

– Anmäl er gärna till det nya nyhetsbrevet genom anmälningsfunktionen på hemsidan.

//Styrelsen

Info från styrelsemöte v.49

– Viss försening av vägrenoveringen. Vägen kommer att beläggas när det blir varmt igen.

– Karta över sträckningen för den nya cykelbanan kommer först i vår när kommunens projektering är färdig.

– Alla som vill utföra skötselaktiviteter av skog på kommunens mark ombeds kontakta Owe Gustafsson via e-post eller SMS. Owes kontaktuppgifter finns här på styrelsesidan.

– Samfälligheten tar tillsammans med kommunen fram en uppdaterad skötselplan för Öbolandet som innehåller skötselaktiviteter av skog och mark.

– Genomgång av ekonomi, bryggområden och vägområden.