Samverkansmöte med Trosa kommun

Öbolandets samfällighetsförening inbjudna till möte med Trosa kommun där vi får en möjlighet att dels lägga fram Öbolandets intressen samt höra kommunens tankar kring framtiden när det gäller Öbolandet. Se bifogad text nedan

Info från Samverkans möte med kommunen 15 juni

Deltagare från Samfälligheten: Vägansvarig Sam Eriksson, ansvarig allmänna platser Owe Gustafson, ordf. Gunnar Karlsson

Kommunens tidplan för området ”Världen Ände” är starkt kopplad till hanteringen av reningsverksfrågan. Som kommunen ser det idag kommer arbetet med förändring av området troligen påbörjas först ngn gång kring 2028. I väntan på detta finns idag inga planer på en separat GC (gång och cykelväg) väg parallellt med vägbanken, cyklande hänvisas som idag till vägen (vägbank/bro). Kommunen söker ett helhetsgrepp när väl området ska förändras varför det kommer vara sparsamt med förändringar eller åtgärder till dess.

Gällande GC vägen på Öbolandet är kommunens gällande tidplan att påbörja arbetet med etapp 2 (från bergspasset via ”smitvägen” fram till Rävuddsvägen) i höst.

Vi tog upp frågan om skogsvård där Samfälligheten uttrycker önskemål om definierade områden som kan betraktas och skötas lite mer som ”Parkområden”. Inga definitiva svar gavs i frågan under mötet men lämpliga områden har setts över tillsammans med kommunen.

Det finns idag inga planer inom kommunen på att förändra hantering av återvinning kopplat till den framtidsbild som målas upp där fastighetsnära insamling ska gälla. Önskemålet om att lyfta området kring Öbolandets återvinningsstation kvarstår, kommunen ser över utrymme i budgeten för detta efter sommaren. Samfälligheten och kommunen är överens om vad som ska göras.

Återvinningsstationen på Öbolandet driftas av FTI (Förpacknings & tidningsinsamling) det är också dem man kontaktar när återvinning behöver tömmas eller städas.

Ring då 0200-880311  Mån-Fre  kl: : 08:00-20:00 helgdag kl: 10:00-16:00, uppge stationsnr 16005

Motion nr 7 (skyddsräcke berg) från årsstämman togs upp, svaret är att kommunen inte sätter upp ngt räcke vid den enligt motionen föreslagna platsen.

Nästa samverkansmöte hålls under hösten