Info från Styrelsemöte v45

Återkoppling från styrelsemöte v45

Samfälligheten har fått OK av kommunen på att snygga till och slyröja gångstråk från Edanövägen ner mot Norra Kimholmen. Som ett första pilotområde av de områden som Samfälligheten vill ta skötselansvar för.

Kommunen kommer att se till att de barkborre angripna granarna efter gula slingan tas ner. Varningsskyltar är tillsvidare uppsatta vid aktuell plats (dalgången) efter slingan för att varna för fallrisk av granarna.

Vägrenoveringen etapp 3 del 1 går enligt plan och kommer att förutom beläggning av asfalt (våren 2023) vara klar under dec. Detsamma gäller delen (etapp 3) av Gång och cykelväg som löper parallellt med vägsträckan.

En arbetsgrupp kommer att bildas för att tillsammans med kommunen se över trafiksituationen från ÅVS och ut mot Borgmästarholmen. Trafiksituationen (framförallt hastighet) upplevs otillfredsställande och högst osäker av närboende.

Skarvfrågan diskuterades, utifrån sommarens aktiviteter och inför 2023 har en separat skrivelse tagits fram för info i frågan och om planerna framåt. Den finns i sin helhet på hemsidan.

Vi har en ny entreprenör för snöröjning i år. Entreprenören har tidigare plogat på Öbolandet för Trotabs räkning och är väl bekant med våra vägar.

Återkoppling från Samverkanmöte med kommunen 

Vi följde upp hur möjligheterna ser ut för de föreslagna åtgärderna kring ÅVS. Som det ser ut nu finns det ev ekonomi för kommunen att genomföra åtgärden under våren. Om planeringen fungerar är det tänkt att hela ÅVS:en asfalteras, stenas av så att problemen med rallyåkning på ÅVS:en tas bort samt att det gamla trädet tas ner. I framtiden ev att en lite parkering görs för besökare till Edanö gård.

Gällande planerna för markområdet öster om brofästet som ansluter mot Edanö Gård säger kommunen att de närmast ska röja upp och gallra naturområdet för att skapa mer tillgänglighet i området. Vi ser även över fastigheterna (Edanö Gård) för att 

ta fram nya underhållsplaner.

På längre sikt är det inte helt klarlagt vad som ska hända men tanken är ett utflyktsmål. 

Området vid Edanö Gård och ner mot bron ska i ett första steg rensas upp i skogspartierna, på sikt ska området formas till ett “utflyktsmål” tänkbart med ngn brygga för fiske men detta sker stegvis och kommer ta flera år. Edanö Gård ska också rustas upp för att bevaras.

Kommunens Gång och cykelväg etapp 2 fortgår under höst/vinter, beroende på väder kan den komma att pausas under vinterperioden. Asfaltering av etarpp 2 och 3 kommer att genomföras våren 2023. Då kommer också belysningen att färdigställas.

Vi redde ut ansvarsfrågan gällande avvattning av markområden som inte klassas som vägnära.

Vi efterfrågade en tidsplan för fortsatt hantering av Granbarkborre angripna träd, kommunen skulle återkomma i frågan.

Hälsar Styrelsen