Info Styrelsemöte v.16

Allmänna platser

Skarvar: Kommunen vill ha rapport endast när skarvarna bygger bon, men föreningen tar emot alla observationer. Men generellt kan man säga att skarven återkommit med full storm och reducering av skarvbeståndet pågår.

Återvinningsstationen: Ännu inget svar från kommunen med om och när en upprustning av området kan komma på fråga, styrelsen ligger på för att få besked.

Skogsvård: Nedfallna träd vid Kalkholmarna har åtgärdats av kommunen.  Träd vid Svartviksvägen (postlådorna) behöver åtgärdas men inget svar än.

Övrigt: Information om otjänligt dricksvatten ska sättas upp på iordningställda pumpar.

Vägar och beläggningsplan

Vägen från havsbadet ska asfalteras i maj/juni. När det gäller GC vägen så pågår detta i skrivandets stund. Budgeten ser ut att hålla när det gäller etapp 3:1. Styrelsen håller också på att ta fram en budget för etapp 3:2, dvs Rävuddsvägen från infart Gloruddsvägen till smitvägen.

Gatusopningen är klar och väl utförd.

Ytterligare fartdämpande åtgärder på Edanövägen diskuteras.

Utvärdering av snöröjningen – är att vi är nöjda.

Styrelsen tar fram en reviderad väg- och belysningsplan för de kommande fem åren och att denna plan presenteras vid årsstämman.

Ekonomi

Siffrorna ser bra ut. Arbete pågår att ställa samman alla siffror till årsstämman.

Bryggområden

Angående den brygga på Strömmingsberget som Länsstyrelsen visat intresse för har det efter lite eftersökande arbete visat sig vara i sin ordning. På platsen låg tidigare en brygga som finns med i kartor så långt bak som 1960. Bryggor som fanns före 1975 får vara kvar och ska renoveras även om de inte ligger inom ett område som enligt senaste detaljplanen medger brygganordning. Detta då den nya strandskyddslagen trädde i kraft 1975.

Ordförande öbolandet samfällighet kallar till bryggmöte den 7 maj.

Ny bryggfogde tillika styrelsemedlem kommer att behövas väljas förslag presenteras på årsmöte.

Styrelsen beslutar om möjligheten för den som släpper sin bryggplats (och eventuell brygganordning) men behåller sin andel i Ga3 att ändå vara kvar som passiv medlem i Ga3.

Vill man sedan åter ha en bryggplats och vara ordinarie (aktiv) medlem igen får man kontakta bryggfogde för tilldelning av plats i mån av tillgång.

BESLUT Den som är passiv medlem i Ga3 och äger fastigheten vid årsstämman betalar halv årsavgift avgift till Ga3.

Vassklippning beställt veckan före midsommar.

Övrigt

Årsstämma söndagen 21 maj 10:00, Skärborgarnas hus.

Hälsar styrelsen