Årsstämma 2023

Protokoll från årsstämma 2023
Söndagen den 21 maj 2023 i Skärborgarnas Hus, Trosa.

Årsstämman öppnas av ordförande Gunnar Karlsson som välkomnar alla.

 1. Val av ordförande för stämman.
  Klara Kjellberg väljs till ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman
  Kerstin Alksäter väljs till sekreterare för stämman.
 3. Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet
  Lars Carlstedt och Bengt Larsson väljs som justerare.
 4. Årsstämmans behöriga utlysande
  Att årsstämman varit utlyst i behörig tid fastställs.
 5. Fastställande av dagordning
  Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga om stadgar från Bodil Amnevall
  Berg.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för GA2
  respektive GA3 för år 2022
  Ordförande går igenom verksamhets- och de ekonomiska berättelserna och lämnar öppet för frågor. Mats Hagander har felaktigt hamnat som suppleant i styrelsen. Rätt är att han varit ordinarie ledamot. Berättelserna läggs till handlingarna.
 7. Revisionsberättelse
  Revisor Marja Holm går igenom revisionsberättelsen och förordar ansvarsfrihet för
  styrelsen.
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt vinstdisposition 2022
  Balans- och resultaträkning samt vinstdisposition för 2022 fastställs och läggs till
  handlingarna.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  Stämman BESLUTAR om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022.
 10. Motioner
  Inga motioner har inkommit till mötet, bara ett förslag (felaktigt kallat motion) från
  styrelsen genom kassören om rätten att ta ut påminnelseavgift vid betalningspåminnelse. BESLUT fattas av stämman – Föreningen har rätt att ta ut en påminnelseavgift enligt gällande lag för skriftlig betalningspåminnelse.
 11. Valberedningens utskick
  Valberedningen, genom Olle Bodin, redogör för förslaget på styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
 12. Beslut om antalet ledamöter samt suppleanter
  Antalet ordinarie ledamöter är sex och suppleanter är tre.
 13. Val
  a) styrelseledamöter och suppleanter
  Ordinarie ledamöter
  Gunnar Karlsson nyval två år
  Owe Gustafson nyval två år
  Sam Eriksson nyval två år
  Klara Kjellberg nyval två år
  Kerstin Alksäter och Mats Dragon (ett år kvar)
  Suppleanter
  Maria Bergengren nyval ett år
  Örn Lagerqvist nyval ett år
  Eghert Holm nyval ett år
  b) revisorer
  Marja Holm ordinare revisor nyval ett år
  Yulianto Blom ordinare revisor nyval ett år
  Liz Borg revisor suppleant nyval ett år
  c) valberedning
  Marica Holm (sammankallande) nyval två år
  Christine Gårdebäck nyval två år
  Olle Bodin (ett år kvar)

  Bodil Amnevall Berg väckte frågan om eventuell intressekonflikt/jäv vid val av två
  familjemedlemmar till olika poster. Det konstaterades inte föreligga något hinder i
  frågan så länge som suppleanten inte ersätter ordinarie styrelsemedlem. Skulle
  detta hända löses det genom att den aktuella revisorn ersätts av annan revisor vid
  revision i det ärendet.
 14. Fråga om styrelse-, valberedning- och revisorsarvoden
  Stämman beslutar om oförändrade arvoden, dvs 100 % av ett basbelopp att fördela av styrelsen mellan uppdragen.
 15. Förslag till budget 2023 samt fastställande av ordinarie årsavgifter
  Ordföranden föredrar förslagen till budget för GA2 och GA3, vilka godkänns och
  läggs till handlingarna. Föreslagen årsavgift 4300 kr för GA2 och 500 kr för GA3
  fastslås av stämman.
  Styrelsens förslag om halverad avgift för passiv medlem i GA3 (dvs medlem
  som per datumet för årsstämman inte har en bryggplats/brygganordning och inte
  kommer ha en innevarande år) fastslås av stämman.
 16. Övriga frågor: Fullmakt
  Tre fullmakter lämnas.
 17. Övriga frågor.
  Bodil Berg Amnevall har fråga om stadgarna beträffande antalet revisorer, vilken
  diskuterats redan under punkt 13. Där beslöts att fortsätta ha två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.
  Hon har vidare synpunkt om protokollet från stämman 2022. Där har inte orsaken
  framkommit i protokollet varför hon dragit tillbaka sin motioner om att bilda en
  grupp som håller kontakt med kommunen i brofrågan. Då denna synpunkt framförts av Bodil tidigare har i originalprotokollet redan tillagts att styrelsen förklarat
  att sådan grupp redan existerar.
  Gunnar Karlsson och Owe Gustafson redogör för den femårsplan vi ser framför
  oss om skötsel av vägar mm.
 18. Årsstämmans avslutning
  Ordförande tackade samtliga och avslutade 2022 års stämma

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en riktigt Skön Sommar