Info styrelsemöte v.37 2023

Allmänna platser

 • Ny trappa till bryggan vid Badberget har installerats.
 • Förslag på text att sätta upp vid Badberget med bla information om att platsen är till för boende på ön.
 • Spång Stora kalkholmen reparerad av Owe och Bengt Ivarsson. Spång till Lilla kalkholmen kvarstår
 • Ris och ved vid Svartviksvägen samt Edanövägen/Ängsvägen omhändertaget.
 • Vassklippning gjord utefter spången Sundstukanalen/Gloruddsvägen, även utefter gångvägen Sundstukanalen/Edanövägen (2 ggr)
 • Vattensamling vid servitutsvägen Strömmingsberget är åtgärdat av kommunen
 • Fått OK från kommunen att röja stigen ner mot Kalkholmarna. Ett arbetslag ska sättas ihop för detta.

Vägar, beläggningsplan

 • Beslut gällande ansökan om driftbidrag för upprustning av ca 70 meter på Svartviksvägen 18-20  och den geotekniska utredningen av vägbanken. Mötet BESLUTAR enhälligt att en ansökan skall upprättas med tillhörande dokument och skickas in snarast.
 • Etapp 3:2 av Edanövägen påbörjas vecka 40. Mötet BESLUTAR att även lägga ner fundament till eventuellt senare belysning.
 • Vad gäller utfallet från etapp 3:1 har vi fått ett överskott tack vara inkomster från kommun och Trafikverket.
 • En arbetsgrupp har tillsats för att ta fram en väg- och belysningsstrategi.
 • Vi fortsätter med samma entreprenör för snöröjningen.
 • Vi inväntar kostnadsberäkning för renovering av vägbanken(bron) från vår konsult.

Ekonomi

 • Inbetalningar av medlemsavgiften har gått bra, endast ca 20 kvarstår (tiden gick ut sista augusti).
 • Vår ekonomi är i balans.
 • Årsstämman beslöt att arvodena skulle bestå av ett basbelopp att fördelas av styrelsen för styrelsen.

Bryggområden

 • Möte med bryggansvarig och bryggfogdar är planerat till den 24 september. På mötet kommer man att bla diskutera regelverk för bryggor och bryggplatser
 • Bryggansvarig vill ta fram en inventering över bryggor och ägarstatus och i en förlängning ta fram ett register för att underlätta arbetet med GA3.

Övrigt

 • Årsstämma söndagen den 5 maj.
 • Önskemål finns om skyddsjakt på rådjur. Ordförande har kontaktat kommunen i frågan.
 • Vi diskuterar olika slag av fartdämpande åtgärder på Svartviksvägen 1-5, i enlighet med en fastställd motion från 2021.
 • Övergången vid Edanöbacke för biltrafik och gång- och cykeltrafikanter är bedrövlig. Viktig punkt att diskutera med kommunen.
 • Jakten på skarvarna har nu avslutats. Inga bon har etablerats på Uddby och färre än vanligt på Snöholmen.

/Styrelsen