Info från styrelsemöte v.43

Allmäna platser

Träd har tagits om hand vid Apelviken. Kommunen har efter flertal påstötningar svarat angående träd vid Svartviksudd och Glorudden som behövdes tas omhand.

Soptunnan vid Badberget är nu borttagen.

Skarvläget – skarvar ska skjutas under vintern på Lagnösidan och ansökan ska ske om ankomstjakt. Bon tas ner av markägarna.

Kommunen planerar att i någon mån rusta upp Edanö gård med omgivning och samfälligheten vill gärna vara med i de diskussionerna.

Kommunen har åtgärdat markplan vid återvinningsstationen, lagat håligheter och jämnat till. Mycket Bra!!

Vägar beläggningsplan

Uppbyggnad av vägen i etapp 3:2 asfalteras i vår. Vägkroppen stabiliseras i vinter. Igenväxta diken grävs ur och innebär mindre/inget behov av dikesklippning i vår.

Vi diskuterade vägbanken och kommande arbete med den. Ansökan om stöd från Trafikverket är påbörjad

Ekonomi

Ekonomiska läget ser bra ut meddelar vår kassör.

Bryggområden

Bryggfogdarna hade möte den 24/10, bra och konstruktivt möte.

Arbete påbörjat med en inventering/bryggförteckning samt att bryggreglerna ska moderniseras.

Ny spång till bryggorna vid Barbrovik planeras arbetet med detta kommer att göras av bryggfogdarna.

Bryggfogdemöte planeras till två gånger /år.

Övrigt

Ordförande informerade om att man kontaktat kommunjägaren om skyddsjakt på rådjur och att detta kommer att påbörjas i nov 2023 och pågå till jan 2024. Enligt beräkningar finns ca 200 stycken på ön.

Den 2 november har vi samverkansmöte med kommunen, Gunnar, Owe samt Christer, ordförande för bostadsrättsföreningen Edanö backe deltar. Styrelsen emotser anteckningar från mötet.

Beslut kring fartdämpande åtgärder på Svartviksvägen 1-5 togs. Man kommer under hösten att köpa in material som skruvas fast i vägbanan samt varningsskyltar. Bostadsrättsföreningen vid Svartviksvägen 1-5 (White Lane) kommer att ansvara för ditsättning under våren och bortrtagning nästa vinter.

/Styrelsen