Info styrelsemöte December

Info från styrelsemöte december.

  • Röjningsarbete vid Kalkholmarna har genomförts vid 3 tillfällen med 4 personer och hittills har ca 60 mantimmar lagts på området, men mycket kvarstår och arbetet fortsätter i vår.
  • Granbarkborre angripna granar efter Gula slingan har fällts av kommunen
  • Ansökan om bidrag för renovering (höjning) av vägbanken är inskickad till Trafikverket för att se vilket bidrag vi eventuellt kan erhålla så vi har rätt förutsättningar för en rättvis kostnadsberäkning när det är dags för detta arbete. 
  • Fortfarande är några årsavgifter inte betalda, styrelsen ser över förutsättningar och möjligheter till inkasso tjänst för 2024.
  • Bryggor har inventerats och bryggreglerna planeras uppdateras och presenteras på årsstämman 2024
  • Skyddsjakten på rådjur pågår tom januari 2024

Återkoppling från Samverkansmöte med Trosa kommun (nov)

-vassklippning vid vägbanken 2024, samfälligheten tar ena sidan kommunen den andra

-uppmärkning av kupolbrunnar inför snöröjning

-synka snöröjning väg och GC väg

-uppdatera info skyltar, kommunen ser över och uppdaterar

-sten upplag vid tennisbanorna, det mesta är borta och ytan planeras återställas så att den kan nyttjas som parkering när parkeringen vid campingen är full

-diskussion om planerna för Edanö Gård, kan följas via kommunens hemsida

-situationen vid ÅVS togs upp, insamling av sopor och återvinning kommer förändras inom kommunen (ska ske hushållsnära) exakt hur detta kommer att se ut på Öbolandet är inte klart ännu

 Mvh Styrelsen