Info Styrelsemöte v.10

Info från styrelsemöte v.10

Allmänna platser

Fallet träd på Strömmingsberget inrapporterat, hanterades i direkt anslutning.

Uppsågad ved vid Kalkholmarna är OK att hämta i den mån det finns något kvar.

Ankomstjakt inledd på Snöholmen, 300 skarvar får skjutas, jakten är beviljad att pågå mellan den 1/3 – 31/7

Vägar, beläggningsplan

E3:2 klart för i år, vägen får vila och köras till inför asfaltering under våren 2024. Ökad prisbild men kostnaden ryms i budget.

Uppföljning snöröjning utifrån att det inkommit några synpunkter kring hur detta skötts.

Årets vinter har varit har varit c:a 110% tuffare jämfört med föregående dels ekonomiskt men också varit en stor utmaning rent halkbekämpnings mässigt med stora temperatur variationer och mycket snö.

Vägbanken liksom alla andra vägar har fått stryk av årets vinter, kommer att åtgärdas omgående när så vädret tillåter.

Undersökning om skyltning gällande fartdämpande åtgärder kan skyltas vid ÅVS och sedan gälla för hela ön, på så sätt skulle vi slippa kostnaden för fler skyltar.

Återkopplingen i denna fråga blir att vi behöver ha kommunens OK och att vi kan skylta med en angivelse om berörd sträcka (under fartgupp symbolen en skylt som säger 3km ex vis) på så sätt kan de gul/blå markeringarna vid gupp räcka och vi skulle slippa övriga skyltar.

Vi tar upp denna fråga på kommande Samverkans möte med kommunen, planerat att hållas under april.

Ekonomi

Alla avgifter inbetalade.

Moms är en ickefråga för Samfälligheten efter beslut i domstol.

Vi vill få fler att nyttja möjligheten till e-faktura, vi påminner om detta i utskick/sammandrag från detta möte på hemsidan. Se föregående nyhetsbrev/info från styrelse v.4

Underlag för ifyllnad av budget inför nästa verksamhetsår håller på att tas fram. Viktigt att vi får med kostnader för planerade aktiviteter/åtgärder i budgeten och se-dan hålla oss till planerat arbete.

Bryggområden

Vårmöte med Bryggfogdarna planeras, där sätts förslag på uppdateringen av bryggregler.

Bryggan i Barbrovik som idag är klassad som ej brukbar ses över, primärt behövs en ganska rejäl anslutnings brygga för att ta sig ut till flytbryggan, dialog föres med intresserade närboende av båtplats och återkommer med förslag på hur detta kan lösas.

Hemsidan

Arbete påbörjat med att se över layout och funktion för vår hemsida, meny styrningen bl. a känns omodern och sidan kan behöva få ett moderna snitt.

Övrigt

Styrelsen gick igenom inkomna motioner till årsmötet

Vi vill också påminna om årsstämman den 5 maj.

/Styrelsen