Info styrelsemöte v.24 2024

Info från styrelsemöte v.24 2024

Allmänna platser

 • Soptunna till Badberget beställt. Telge (Trosas sopentrepenör) hämtar soporna utan kostnad.
 • Planering gjord kring att ordna ny sand till badbergets badplats.
 • Representanter från styrelsen planerar med representanter från kommunen promenera runt ön och se vad som behöver göras kring allmäna platser.
 • Stigen Edanövägen-Kimholmskanalen ska röjas. Vass klippas vid spången Sandstukanalen.
 • Återvinningsstation åtgärdad av kommunen, blev riktigt bra.
 • Vassklippning och klippning vägbanken v.25

Vägar, beläggningsplan

 • All asfaltering klar. Vägbanken ska ordnas i höst. Vi återkommer längre fram med mer fyllig information kring detta arbete.
 • Kommunen vill inte i nuläget vara med och anlägga belysning på brobanken därför ser inte samfälligheten någon möjlighet att driva frågan vidare.
 • Dagvatten vid Svartviken problem. Vi tar in anbud från Trotab för eventuell dikning. Övriga åtgärder är fastighetsägarnas ansvar.
 • Grusvägarna på ön behöver sladdas. Vi funderar i höst på om asfaltering bör ske av dessa vägar.
 • Dikesklippning kommer att göras under sommaren (trafiksäkerhetsperspektiv)
 • Vi kommer att kontraktera samma entreprenör Birger Smedmark även för kommande säsong för snöröjning. Som en förbättring tar vi hjälp av entreprenören när det är aktuellt att påbörja snöröjning eller halkbekämpning, vi kommer då hålla samma standard som kommunens ”vanliga” ej prioriterade gator/vägar. Detta eftersom entreprenören snöröjer åt kommunen utifrån vissa parametrar 

Ekonomi

 • Senaste asfaltfakturan från Trotab inkommit.
 • GA3 kommer gå back i år pga vassklippning och muddring. Därför har styrelsen tagit beslut att kostnaden för vassklippning av vägbanken ska belasta GA2.
 • Föreningen ska skriva kontrakt med Klara Kjellbergs företag för de konsulttjänster vi ämnar använda oss av när det gäller kassör/ekonomi -arbete i samfälligheten.

Bryggområden

 • Inspektion har skett av en del undermåliga bryggor. Vi kommer att ta in förslag på prototyp av bryggor från två olika firmor som sedan fastighetsägare kan använda sig av.
 • Bryggfogdar har uttryckt önskemål om att ha livboj i varje område. Vi undersöker möjligheter till inköp respektive sponsring av dito.
 • Fem bryggprojekt på gång. Vi har har tagit in offert på vassklippning. Då GA3 går back i år kommer föreningen ta upp frågan, vid samverkansmötet i höst, om kommunen kan ta kostnaden för vassklippning.
 • Gällande inträdeshantering till GA3 beslutas att kostnad för nybildade fastigheter är ca 13.000 (förrättningskostnaden från Lantmäteriet är ca 4000 kro[1]nor men för gamla fastigheter tar föreningen förrättningskostnaden då detta inte hanterats på rätt sätt av samfälligheten map förrättning av fastighet och därmed blir inträdeskostnad 8848 kronor. De fastigheter det handlar om (endast 4 st) kommer att kontaktas och förrättningen görs gemensamt för att spara kostnad och resurs för detta.

Hemsidan

 • Planering kring omstrukturering av hemsidan pågår.

Övrigt

 • Samfällighetens kontaktombud gällande nyttjandet av Edanö Gård kontaktar kommunen om vad som ska hända vidare med gården.

Styrelsen vill med detta önska alla

En Glad Midsommar och en Skön Sommar.