Protokoll Årsstämma för verksamhetsår 2023

Protokoll från årsstämma 2023
Söndagen den 5 maj 2024 i Tomtaklintskolans aula, Trosa
Närvarande:
Närvarolista/röstlängd samt fullmakter bifogas originalprotokollet.
Årsstämman öppnas av ordförande Gunnar Karlsson som välkomnar alla.

 1. Val av ordförande för stämman.
  Klara Kjellberg väljs till ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman
  Kerstin Alksäter väljs till sekreterare för stämman.
 3. Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet
  Marica Holm och Patrik Sundberg väljs som justerare.
 4. Årsstämmans behöriga utlysande
  Att årsstämman varit utlyst i behörig tid fastställs.
 5. Fastställande av dagordning
  Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga om vägar, belysning och fartdämpande åtgärder från Bodil Amnevall Berg.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse (bil. 1) och resultat- och balansräkning för GA2 respektive GA3 (bil. 2) för år 2023
  Ordförande går igenom verksamhets- och de ekonomiska berättelserna, redogör för varför vissa budgetposter hade överskridits, och lämnar öppet för frågor. Synpunkt på att även GA3 bör öppna ett räntebärande konto, vilket styrelsen tar till sig. Eghert Holm påminner om att bryggfogdar saknas till Barbrovik och Svartviken.
  Berättelserna läggs till handlingarna.
 7. Revisionsberättelse (bil. 3)
  Revisor Marja Holm går igenom revisionsberättelsen, berömmer styrelsen för bra arbete och förordar ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt vinstdisposition 2023
  Balans- och resultaträkning samt vinstdisposition för 2023 fastställs och läggs till handlingarna.
 9. Motioner (bil. 4)
  Två motioner har inkommit till styrelsen inom föreskriven tid.
  a) “Motion om säkerheten på Öbolandets vägar” av Bodil Amnevall Berg.
  Motionen föredras och ordförande lämnar ordet fritt.
  BESLUT: Motionen avslås.
  b) ”Motion om förändring av princip för arvode i Öbolandets Samfällighet” av Bodil Amnevall
  Berg. Motionen föredras och ordförande lämnar ordet fritt.
  BESLUT: Motionen avslås och arvodena fortsätter att följa aktuellt års prisbasbelopp och fördelas av styrelsen.
 10. Valberedningens utskick (bil. 5)
  Valberedningen, genom Marica Holm, redogör för förslaget på styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Hon påminde om en ändring i förslag till styrelse beträffande att Eghert Holm fortsätter som suppleant och istället väljs Örn Lagerqvist in som ordinarie samt att Claes Kindstrand väljs in som suppleant efter Örn Lagerqvist. Marica Holm meddelar också att helt ny valberedning
  ska väljas vid årsstämman 2025.
 11. Beslut om antalet ledamöter samt suppleanter
  BESLUT: antalet ordinarie ledamöter är sex och suppleanter är tre.
 12. Val
  Nedanstående val BESLUTAS av stämman.
  a) styrelseledamöter och suppleanter
  Ordinarie ledamöter
  Kerstin Alksäter nyval två år
  Mats Dragon nyval två år
  Örn Lagerqvist nyval två år
  Gunnar Karlsson, Owe Gustafsson och Sam Eriksson (ett år kvar)
  Suppleanter
  Claes Kindstrand nyval ett år
  Sari Schmitt Elo nyval ett år
  Eghert Holm nyval ett år
  b) revisorer
  Marja Holm ordinare revisor nyval ett år
  Yulianto Blom ordinare revisor nyval ett år
  Liz Borg revisor suppleant nyval ett år
  c) valberedning
  Christine Gårdebäck nyval ett år
  Olle Bodin nyval ett år
  Marica Holm (sammankallande) ett år kvar
 13. Fråga om styrelse-, valberedning- och revisorsarvoden
  Stämman beslutar om oförändrade arvoden, dvs 100 % av 2024 års basbelopp att fördela av styrelsen mellan uppdragen.
 14. Förslag till budget 2024 samt fastställande av ordinarie årsavgifter (se sid. 7-9 i bil. 2)
  Ordföranden föredrar förslagen till budget för GA2 och GA3 och Gunnar Karlsson tar upp frågan om att åtgärda vägbanken redan i år då Trafikverket beviljat oss bidrag för 2024. Om inte, får vi räkna med betydande underhållskostnader då vägbankens asfalt är dålig. Att kommunen f.n. inte är intresserad av att investera i belysning på vägbanken och bron framgick vid möte tidigare i veckan.
  Påpekas att felräkning gjorts under Rörelsekostnader där totalen för Administration ska vara 102.000 kr istället för 157.000. Med dessa ändringar godkänns förslag till budget inklusive uppstart av vägbanken i år och förslaget läggs till handlingarna.
  Föreslagen årsavgift 3800 kr för GA2 och 500 kr för GA3 samt 250 för passiv medlem i GA3
  fastslås av stämman.
  Föreningens firma tecknas av två ordinarie ledamöter i förening och att ordförande Gunnar Karlsson och vice ordförande och kassören Mats Dragon äger rätt att var och en för sig teckna föreningens plusgiro och bankkonto.
 15. Övriga frågor: Fullmakt
  Två fullmakter lämnas.
 16. Övriga frågor.
  Övrig fråga om vägar, belysning och fartdämpande åtgärder från Bodil Amnevall Berg.
  Alla vägar, tex Kanalvägen, kommer inte asfalteras i år då fokuset ligger på vägbanken.
  Belysningen på vägarna är inte föreningens ansvar utan kommunens. Styrelsens uppfattning är att majoriteten på Öbolandet inte vill ha belysning.
  De fartdämpande åtgärder som nu ditlagts på Svartviksvägen tas bort över vintern och kom dit som ett beslut av årsstämman 2021. Behov av fler farthinder får diskuteras och beslutas på årsstämma. Det är många önskemål om utbyggnad av fartdämpande åtgärder. Sedan beslut på årsstämman 2019 så fattar styrelsen beslut om utbyggnad utifrån utrymme i budget och var behovet är som störst i kombination med där det gör mest nytta och får störst effekt.
 17. Årsstämmans avslutning
  Ordförande tackade samtliga och avslutade stämman.
  Kerstin Alksäter Klara Kjellberg
  Sekreterare Ordförande

  Marica Holm Patrik Sundberg
  Justerare Justerar