Resultat undersökning vägbanken

Resultat av den geotekniska undersökningen av vägbanken

Rapporten från den Geotekniska undersökningen av vägbanken har kommit. Väldigt kortfattad och för Samfällighetens medlemmar positiva återkopplingen är att det inte föreligger någon akut risk för vägbanken. Åtgärd/höjning av vägbanken läggs i den befintliga vägplanen som nu sträcker sig fyra år framåt. Kostnad för den åtgärd som nämns nedan och som håller ca 15år är ca 1MSEK

Utdrag från rapporten;


Stabilitetssituation

Stabilitetssituationen för befintlig vägbank bedöms uppfylla krav enligt Skredkommissionens rekommendationer. För att fortsatt uppfylla kraven på stabilitet kan banken höjas max 0,30 m med konventionell fyllning av krossmaterial.

Sättningssituation

Enligt sättningsuppföljningen pågår sättningar om c:a 1,5-2 cm/år. Man kan förvänta sig att sättningarna kommer pågå i ungefär samma takt så länge man upprätthåller nuvarande nivåer för vägbankens överyta med höjning av banken med jämna mellanrum. I det fall banken höjs 0,30 m kan man således förvänta sig att vägöverytans nivå är tillbaka kring nuvarande nivå om 15-20 år.


 //Styrelsen