Återkoppling samverkansmöte med Trosa kommun

Återkoppling från Samverkans möte med kommunen 26/4

Vägbanken

Frågan om belysning av vägbanken diskuteras utifrån Samfällighetens planer på att höja vägbanan. 

Layout ÅVS, fastighetsnära insamling av avfall

Info gällande ombyggnation av/vid ÅVS har lagts ut separat på Obolandet.com

Vi diskuterade kommunens syn på fastighetsnära insamling av avfall/återvinning, riktningen idag är att vi behåller nuvarande lösning men det är först 2027 som det blir klart hur det kommer att hanteras.

Trafiksituationen

Översyn av en mer logisk lösning för hur gång och cykeltrafikanter ska röra sig när de kommer upp från gångvägen (bryggan), där vi gärna ser att anslutning knyts ihop vid passagen vid Edanö Gård och den nyanlagda GC vägen.

Översyn skyltning

Skyltningen på Öbolandet behöver ses över, bristfällig hänvisning till campingen bl a. kommunen ser över detta.

Kommunen ger OK till vårat önskemål om att skylta om fartdämpande åtgärder vid infartsvägarna efter bron och på så sätt slippa kostnad och underhåll för varningsskyltar vi varje fartdämpande åtgärd. Det räcker med den gul/blå sidomarkeringsskylten.

Skogsvård

Parkingenjören informerar om att det finns barkborreangripna träd på kommunal mark men också en del noterade på privat mark som kan utgöra en risk att falla ner. En översyn kommer genomföras och ett antal träd som måste fällas är noterade efter Edanövägen. 

Dagvatten

Vi diskuterar hantering av dagvatten allmänhet och ansvarsfrågan vid nyetablering och hur detta kan hanteras på ett tydligare sätt tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret för att undvika att dagvatten leds iväg på ett sätt som kan påverka andra fastigheter negativt.

Styrelsen