Ombyggnation Återvinningsstation (ÅVS)

Ombyggnation vid ÅVS

Efter flera år av diskussion gällande situation och närmiljö runt ÅVS på Öbolandet har man nu satt igång med arbetet enligt de tankar och förslag som både Öbolandets och Edanö Backes samfälligheter delat.

Tekniska enheten på kommunen har fått medel från politiken att genomföra en ombyggnad av återvinningsstationen på Edanö. Tanken är att asfaltera ytan som är grus, vissa återvinningsbehållare ska flyttas och del av planket ska tas bort i norr och förlängas i väster. Trädet och ytan som används som vändslinga ska göras som naturmarksyta och avgränsas med dike/natursten.

En ambition finns också att få till någon form av koppling av gång- och cykelväg mellan gångbron och befintliga gång- och cykelvägen, där t.ex. passagen skulle kunna vara i anslutning till befintligt farthinder. Denna del kommer ligga som option om investeringsmedel räcker och i så fall projekteras av entreprenören.

Bifogat en grov skiss för ytorna, en som visar plankets sträckning efter ombyggnaden.