Etikettarkiv: granbarkborre

Info från styrelsemöte v. 11

Info från styrelsemöte v. 11
1. Genomgång av allmänna platser:
– Gallring av granar angripna av granbarkborren kommer att återupptas under året.
– Stormfällt träd rensat av Owe, ansvarig i styrelsen för allmänna platser.
– Fönsterrutor på Edanö Gård har krossats. Kommunen har satt skivor för fönstren men nya glas kommer.
– Badstegen vid Badberget är ilagd för säsongen.

2. Genomgång av vägar:
– Asfaltering för etapp 1 kommer att genomföras så snart tjälen är ur marken.
– Vissa väghinder (“grisar”) kommer att tas bort pga att vägkanterna raseras av tunga fordon när dessa väjer för “grisarna”. De som står på sträckan Svartviksvägen 1-5 blir dock kvar. Styrelsen ser över alternativa fartdämpande åtgärder.
– Kommunen är i slutfasen av projekteringen av den nya gång/cykel-banan ut mot havsbadet. I dagsläget är förväntad start i september 2021. Detta kommer att samköras med etapp 2 av föreningens vägrenovering.

3. Översyn av ekonomi, förberedelse och genomgång av underlag inför årsstämman söndag 9 maj. Årets stämma kommer att, liksom förra året, hållas i mindre skala pga rådande omständigheter med pandemin. En enkät kommer att skickas ut med materialet inför årsstämman så att alla medlemmar kan rösta genom enkäten. Kallelsen skickas per brev samt genom föreningens nya nyhetsbrev och anslås på hemsidan.

4. Angående brevlådor – många brevlådor, framförallt vid uppsamlingsplatser för brevlådor för fritidsboende, är överfulla. Flertalet som övergått till permanent boende har kvar sina gamla brevlådor vid uppsamlingsplatserna vilket leder till brevlådor som sällan töms. Fulla brevlådor kan signalera att ingen är hemma och göra det lättare för inbrottstjuvar. Glöm därför inte att tömma er brevlåda och titta gärna så att ni inte har dubbla brevlådor.

Många har redan anmält sig till det nya nyhetsbrevet genom anmälningsfunktionen på hemsidan. Anmäl er gärna, ni som inte redan har gjort det!

//Styrelsen

Gallring granar

Uppdaterat 13 maj 2020

De planerade åtgärderna med borttagning av granbarkborreangripna granar i beståndet ner till Kalkholmarna är klart.

Entreprenören har gjort viltfauna (rishögar) på väl valda ställen i beståndet för att sen även kunna plantera nya trädarter i dessa när det är dags då de har förmultnat till fin mull för lättare etablering av nytt växtmaterial i framtiden. Det har gett bra resultat med den typ av åtgärd på andra håll i landet.

Kostnaderna för åtgärder i skogsbestånden har blivit väldigt höga för kommunen. Det råder besparingskrav i dagsläget så det blir ingen mer gallring av granar i år på Öbolandet.

Det är inte bara granbarkborreangrepp utan även andra akuta insatser av andra orsaker bl.a  bitbock som angriper tallen , reagerar som gran vid angrepp av barkborren, instabila trädbestånd i tätortsnära områden m.m.

/Styrelsen


Nu är arbetet med att gallra granar igång med början i skogspartiet ner mot Kalkholmarna.

Grangallring vid Kalkholmarna