Överklagande av lantmäteribeslut om förrättning

Dom har nu kommit från Mark- och Miljödomstolen gällande överklagande av
lantmäteriförrättning.
Domen innebär avslag på samtliga yrkanden. Förrättningen träder därför i
laga kraft på dagen för domslut 2011-11-25. Se PDF.