Alla inlägg av Administratör

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll på Öbolandet

Till er med eldstad, i år under juni, juli och augusti kommer Sörmlandskustens Sotning och Ventilation AB att utföra sotning och eventuellt brandskyddskontroller i vårat område.

Om ni är nya ägare eller har bytt hemadress under de senaste åren ber vi er därför att meddela dom det så snart som möjligt per mejl eller telefon:

Telefon: 0155-21 65 09

Mejl: info@kustsotarna.se

//Styrelsen

Ny plats – Årsstämman 2020

Vi har tvingats byta lokal då vi nekats hålla möte i Församlingshemmet.

Ny lokal är Tomtaklintskolans aula, Tomtaklintgatan 4, Trosa

Datum 31 maj kl: 10:00 är oförändrat

Antalet platser för medlemmar kommer givet läget med Coronavirus och smittorisken begränsas kraftigt. Mer information kommer i kallelsen om hur deltagande/röstning kommer att lösa sig utan att behöva delta fysiskt.

//Styrelsen

Oroligheter om kvällarna i Trosa/Öbolandet

Oroligheter om kvällarna i Trosa sprider sig till Öbolandet

Vi vill göra alla Öbolandsbor medvetna om att det under april varit och fortfarande är lite oroligt i Trosa om kvällar och nätter. Oroligheterna består i samlingar av ungdomar där det kan bli lite stökigt ibland. Dessa händelser har också spritt sig till Öbolandet och Borgmästarholmen, där det tyvärr också har lett till viss skadegörelse på bl. a bil parkerad vid fastigheterna efter vägen till Borgmästarholmen. Men också på elskåp och viss räddningsutrustning vid bryggan parallell med vägbanken. Händelserna är polisanmälda.

Vid ett par tillfällen under april har det också samlats ungdomar som tänt stora eldar på badberget med nedskräpning och viss åverkan på närliggande skog som följd.

Vi får hjälpas åt att visa på de sätt vi kan att “vi ser vad som händer” och kommer polisanmäla skadegörelse som det går att anmäla. 

Styrelsen för dialog och informerar kommunen och deras ungdomssamordnare om vad som hänt.

Vid ungdomssamlingar i kommunen kan du dagtid mån-fre kontakta socialtjänsten på 0156-52000 be att få bli kopplad till “Mottagningsgruppen” .       

Ser du skadegörelse eller alkohol på allmän plats ringer du polisen 112.

//Styrelsen

Resultat undersökning vägbanken

Resultat av den geotekniska undersökningen av vägbanken

Rapporten från den Geotekniska undersökningen av vägbanken har kommit. Väldigt kortfattad och för Samfällighetens medlemmar positiva återkopplingen är att det inte föreligger någon akut risk för vägbanken. Åtgärd/höjning av vägbanken läggs i den befintliga vägplanen som nu sträcker sig fyra år framåt. Kostnad för den åtgärd som nämns nedan och som håller ca 15år är ca 1MSEK

Utdrag från rapporten;


Stabilitetssituation

Stabilitetssituationen för befintlig vägbank bedöms uppfylla krav enligt Skredkommissionens rekommendationer. För att fortsatt uppfylla kraven på stabilitet kan banken höjas max 0,30 m med konventionell fyllning av krossmaterial.

Sättningssituation

Enligt sättningsuppföljningen pågår sättningar om c:a 1,5-2 cm/år. Man kan förvänta sig att sättningarna kommer pågå i ungefär samma takt så länge man upprätthåller nuvarande nivåer för vägbankens överyta med höjning av banken med jämna mellanrum. I det fall banken höjs 0,30 m kan man således förvänta sig att vägöverytans nivå är tillbaka kring nuvarande nivå om 15-20 år.


 //Styrelsen

Gallring granar

Uppdaterat 13 maj 2020

De planerade åtgärderna med borttagning av granbarkborreangripna granar i beståndet ner till Kalkholmarna är klart.

Entreprenören har gjort viltfauna (rishögar) på väl valda ställen i beståndet för att sen även kunna plantera nya trädarter i dessa när det är dags då de har förmultnat till fin mull för lättare etablering av nytt växtmaterial i framtiden. Det har gett bra resultat med den typ av åtgärd på andra håll i landet.

Kostnaderna för åtgärder i skogsbestånden har blivit väldigt höga för kommunen. Det råder besparingskrav i dagsläget så det blir ingen mer gallring av granar i år på Öbolandet.

Det är inte bara granbarkborreangrepp utan även andra akuta insatser av andra orsaker bl.a  bitbock som angriper tallen , reagerar som gran vid angrepp av barkborren, instabila trädbestånd i tätortsnära områden m.m.

/Styrelsen


Nu är arbetet med att gallra granar igång med början i skogspartiet ner mot Kalkholmarna.

Grangallring vid Kalkholmarna